Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2023 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“, съобщиха от фонда.

До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи за периода 2023-2029 г. се предвижда сега действащата схема да се прилага до 30.06.2023 г.

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Помощта е насочена към малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Държавната помощ покрива до 100% от разходите по сертифициране от ИАСАС на произведените от земеделските стопани висококачествени семена и посадъчен материал.

Усвоеният годишен ресурс по схемата е, както следва:

през 2015 г. - 1 350 000 лв.; през 2016 г. - 1 292 043 лв.;

през 2017 г. - 1 191 574 лв.; през 2018 г. - 1 100 609 лв.;

през 2019 г. - 1 098 210 лв.; през 2020 г. - 1 152 670 лв.;

през 2021 г. - 1 121 069 лв.; през 2022 г. - 1 150 081 лв.

Усвоеният ресурс общо за периода 2015-2022 г. е в размер на 9 456 255 лв. Остатъкът от нотифицирания максимален ресурс по помощта е в размер на 218 260 лв.
Предстои Фонд „Земеделие“, съвместно с Министерството на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта.