Тя трябва да е добре наторена и обработена

Повечето от зеленчуковите култури имат кратък вегетационен период. Ето защо е важно те да се отглеждат на плодородни почви, а такива се дълбоките, рохкави, топли и богати на хранителни вещества.
Безспорно най-подходящи за зеленчуците са черноземните, карбонатните, ливадно-алувиалните почви.

Най-неподходящи са тежките, глинести и водонепропускливи почви, но също така и бедните песъчливи или каменисти почви.

Подобрения

В градините, където почвите не са от най-добрите, разбира се, също може да се отглеждат зеленчуци. За да се осигурят обаче по-добри почвени условия, е важно да се предприемат някои мерки, с които това се постига.

* Внасяне на оборски тор, компост, както и разнообразни минерални торове, които съдържат макро- и микроелементи.

* По-тежките почви да се размесват с дървесна пепел, дървени стърготини, слама, пясък и други подходящи материали.

* За влажните почви е препоръчително дрениране или друг вид отводняване на терена.