Без прилагането им няма как да се постигне високо качество на млякото

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) и Международната федерация на производителите, преработвателите и търговците на мляко и млечни продукти публикуваха практическо ръководство за поддръжка на хигиената при доене във фермите. Правилата дават насоки за фермерите, как да произвеждат и продават безопасно и качествено прясно мляко.

Основната цел на доброто управление на доенето е да минимизира замърсяването с микроби, химически вещества и частици. Управлението на доенето обхваща всички аспекти на процеса на бързо и ефективно получаване на мляко от животните, като същевременно гарантира здравето на животните и качеството на млякото.

Последователността в ежедневното прилагане на процедурите за доене е важна част от добрата млекопроизводствена практика за доене. Представеното ръководство описва практики, които гарантират, че млякото се събира и съхранява при хигиенични условия и че оборудването, използвано за събиране и съхранение на мляко, се поддържа добре.

1. Уверете се, че процедурите за доене не нараняват животните и не замърсяват млякото.

Идентифицирайте отделни животни, които

изискват специално управление на доенето

Отделните животни трябва да бъдат лесно разпознаваеми от всички хора, които влизат в контакт с тях. Необходимо е да се използва една постоянна система за идентификация, която да позволява идентифициране на отделните животни от раждането до смъртта. Във фермите трябва да има също допълнителни системи за временна идентификация на животни, които изискват специална обработка при доене, като например лекувани или болни животни или животни, които дават мляко, неподходящо за човешка консумация.

Подгответе вимето за доене

Измийте и подсушете мръсните биберони преди доене. Проверете вимето и животните за всякакви аномалии, които могат да показват клиничен мастит. Първоначално издоеното количество мляко може да бъде проверено преди всяко животно да бъде издоено. Това може да е регулаторно или договорно изискване за млекодайните животни в някои страни.

Доете животните редовно, като използвате последователни техники за доене

Въведете редовни часове и процедури за доене. Уверете се, че последователно се прилага добра техника на доене. Неправилните или променливи техники на доене могат да доведат до по-висок риск от мастит и нараняване на животното. Правилната техника за машинно доене започва с правилната подготовка на животните преди доене. Почистете цицките и ги подсушете, след това прикрепете към тях дюзите. Избягвайте ненужно проникване на въздух при закрепване на всяка дюза. Избягвайте прекомерно издояване. Внимателно отстранете дюзите. Когато е необходимо, нанесете дезинфектант за всяка цицка след доене в съответствие с националните препоръки и разпоредби.

Правилната техника за ръчно доене е следната: първо ограничете движението на животното, без да му причинявате болка или нараняване. Ръцете на дояча трябва да бъдат чисти и сухи. Подгответе цицките за доене, като се уверите, че са чисти и сухи.

Използвайте само подходящи лубриканти в съответствие с националните препоръки и разпоредби. Боравете нежно с цицките, в идеалния случай като ги хванете с юмрук. При това не бива да причинявате дискомфорт, болка или нараняване на животното. Използвайте кофи, които не са корозивни, и които са лесни за почистване и дезинфекция и не замърсяват млякото. Избягвайте замърсяването на събраното мляко с материали като прах, мръсотия, пръст, урина, тор и го предпазвайте от мухи. Когато е необходимо, дезинфектирайте всяка цицка след доене.

Отделете млякото от болни или лекувани

животни и го изхвърлете по подходящ начин

Животните, чието мляко е негодно за човешка консумация, трябва да се доят последни или с отделна кофа или система. Съхранявайте или изхвърляйте тяхното мляко така, че да бъдат предотвратени рискове за хората, животните и околната среда.

Уверете се, че доилната техника е

правилно инсталирана и поддържана

При изграждането и монтажа на оборудването за доене, както и при работата с него и поддръжката, трябва да се спазват препоръките на производителя, както и на местните или националните власти. Проверете и сменете нетрайните компоненти, ако откриете признаци на износване. Материалите, използвани за доилното оборудване, които влизат в контакт с мляко и с течности за почистване и дезинфекция, трябва да бъдат направени от устойчиви материали и не трябва да създават условия за замърсяване на млякото.

Следвайте инструкциите на производителя на оборудването, когато използвате почистващи и дезинфекциращи препарати върху него. Това включва всички изисквания за изплакване след прилагане. Използвайте само почистващи и дезинфекциращи агенти, одобрени за употреба от ветеринарните власти. Тези химикали трябва да се използват по начин, който гарантира, че нямат неблагоприятно въздействие върху млякото или оборудването за доене. Съхранявайте всички химикали, различни от тези, които се използват рутинно, в зона под ключ далеч от зоната за съхранение на мляко.

Осигурете достатъчно количество чиста вода

Трябва да има достатъчно количество чиста вода за дейностите по доене, за почистване на оборудването, което влиза в контакт с млякото, и за почистване на зоната за доене. Качеството на водата трябва да е подходящо за нейното предназначение. Задължително е да се спазват стандартите по отношение на качеството на водата, използвана при производството на мляко, включително използването на питейна вода за почистване на повърхности, които влизат в контакт с мляко.

2. Уверете се, че доенето се извършва при добри хигиенни условия

Уверете се, че средата в обора е постоянно чиста

Висок стандарт на чистота трябва да се поддържа през цялото време в обора, за да се намали замърсяването на вимето и по този начин да се защити здравето на вимето. Боксовете трябва да бъдат проектирани така, че да осигуряват добър дренаж и вентилация и да няма условия за нараняване на животните. Те трябва да са с подходящ размер и проектирани да отговарят на размера на животното и стадото, както и да разполагат с подходяща постелка, която се поддържа в хигиенично състояние. Всички боксове и легла трябва да се поддържат чисти и сухи. Например, постелята трябва да се сменя често. Редовно почиствайте или изстъргвайте проходите, за да отстраните оборския тор.

Уверете се, че мястото за доене

се поддържа чисто

Мястото за доене трябва да бъде проектирано така, че да позволява да бъде лесно поддържано чисто и подредено. Трябва да има на разположение чиста вода и съоръжения за обработка на отпадъци, както и да бъде с добре регулирана температура, да има добра вентилация и достатъчно светлина. Осигурете места за задържане на животните, за да позволите поддържането на висок стандарт на чистота.

Уверете се, че доячите спазват

основните хигиенни правила

Доячът трябва да носи подходящо и чисто работно облекло. Ръцете му трябва да бъдат чисти, особено при доене, да няма порезни рани по тях, както и да няма инфекциозни заболявания, предавани чрез млякото.

Уверете се, че оборудването за доене е почистено и, когато е необходимо, дезинфекцирано след всяко доене

Създайте рутина, за да гарантирате, че оборудването за доене е чисто преди всяка употреба. Ако се използва мобилно оборудване за доене, то може да изисква почистване след всяко ползване. Използвайте одобрени химикали за почистване и/или дезинфекция на доилната техника. Водата, използвана за измиване трябва да бъде с подходящо качество, загрята до необходимата температура. Повърхностите в контакт с млякото трябва да се дезинфекцират според изискванията и в съответствие с препоръките и разпоредбите на националните власти.

3. Уверете се, че млякото се обработва

правилно след доене

Уверете се, че млякото е охладено или доставено

за обработка в рамките на определеното време

Охладете млякото възможно най-скоро след доенето до необходимата температура за съхранение и в рамките на определеното време. Времето за охлаждане и температурата на съхранение трябва да отговарят на разпоредбите на ветеринарните власти.

Уверете се, че мястото за съхранение

на мляко е чисто и подредено

Млякото трябва да се съхранява далеч от зоната за доене. Мястото за съхранение на мляко трябва да бъде чисто, да няма натрупани отпадъци, всякакви продукти или химически вещества, които не се използват постоянно и каквито и да е фуражи. Мястото трябва да бъде оборудвано със съоръжения за миене и сушене на ръцете, да бъде лесно за почистване и да има установени практики за борба с вредителите.

Уверете се, че разполагате с достатъчно

оборудване за съхранение, в което да се

поддържа необходимата температура на млякото

Оборудването за съхранение трябва да може да поддържа необходимата температура на млякото до събирането му и да е изработено от материали, които не замърсяват млякото. Резервоарите за съхранение трябва да бъдат изградени в съответствие с установените стандарти, а хладилните системи за мляко трябва да имат редовна поддръжка и обслужване, за да се предотвратят повреди. Резервоарът трябва да бъде оборудван с термометър за проверка на температурата на млякото и подходящи записи за температурите на съхранение. Уверете се, че цялото оборудване работи правилно.

Уверете се, че оборудването за съхранение е почистено и, когато е необходимо, дезинфекцирано след всяко събиране на мляко

За да сте сигурни, че оборудването за съхранение на мляко е чисто преди употреба, почистете и, когато е необходимо, дезинфекцирайте след всяко събиране на мляко. Повърхностите, които са в контакт с млякото, трябва да бъдат дезинфекцирани според изискванията в съответствие с националните препоръки и разпоредби.

Осигурете безпрепятствен достъп

за събиране на млякото

Осигурете безпрепятствен достъп до зоната за съхранение на мляко, за да позволите безопасното събиране на млякото. Достъпът до зоните за събиране на мляко трябва да бъде свободен от животински пътеки, кал и други потенциални замърсители.

Материалите, използвани за доилното оборудване, които влизат в контакт с мляко и с течности за почистване и дезинфекция, трябва да бъдат направени от устойчиви материали и не трябва да създават условия за замърсяване.
Материалите, използвани за доилното оборудване, които влизат в контакт с мляко и с течности за почистване и дезинфекция, трябва да бъдат направени от устойчиви материали и не трябва да създават условия за замърсяване.
Доячите трябва да спазват основните хигиенни правила
Доячите трябва да спазват основните хигиенни правила