5% минимален ръст в цените на нивите

13 април 2019
Агробизнес
12663
Няма снимка
Стайко Стайков
1 2 3 4
 

Устойчив е интересът към покупка на качествена и уедрена земя. Пазарът е стабилен и прогнозируем, казва Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя

Интервю на Алма Давидова

- Отново е време за годишната равносметка на пазара на земеделска земя, която традиционно прави Българската асоциация на собствениците на земеделска земя /БАССЗ/. Каква е сега конюнктурата и какви са тенденциите?

- През 2018 г. се потвърдиха очакванията на БАСЗЗ. Пазарът бе стабилен и прогнозируем. Постигна се минимален ръст на покупните цени от около 5%. Интересът за покупка на качествена и уедрена земеделска земя се затвърди като устойчив.

Съществува известна доза несигурност, свързана с неяснотите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС 2021 - 2027 г. и Многогодишната финансова рамка (МФР).

Прогнозите на БАСЗЗ за 2019 г. са пазарът да остане стабилен.

Темпът на поскъпване при цената на земеделската земя и рентата ще продължи да се забавя и очакваме да бъде в рамките до 5%.

Все по-важна роля има вторичният пазар на земеделска земя.

Положителен ефект за развитието на модерни поземлени отношения оказва и фактът, че все повече земеделски производители се убеждават в необходимостта от комплексни мерки, свързани с комасация и хидромелиорации (напояване, отводняване и превенция) в земеделието.

-Как се движат цените по райони и от какво зависят? Има ли промени в рентите - какви и къде?

- Върху цените на земеделската земя и рентите влияние оказват редица фактори.

Можем да ги групираме в няколко групи:

нормативна база; регионални фактори: такива са климата, релефа, източници за напояване и т.н.;

локални фактори: по важните от тях са: размерът на парцела; качеството на почвата; обработваема ли е; комасация; напояване; развитие на землището; ниво на конкуренция; рента; възможности за получаване на доплащания, субсидии и участие в програми на ЕС.

През 2018 г. се запазват тенденциите Североизточният район да е с най-високи цени при сделките и получаваните ренти. Сделки се сключваха в диапазона 1000 - 2000 лв./дка., докато рентите са между 50 и 120 лв./дка.

На обратния полюс през 2018 г. са Габрово, Смолян и Кърджали, където се сключват сделки от 400 до 700 лв./дка.

Трябва да отбележим раздвижването на пазара, увеличаването на конкуренцията и навлизането на нови участници в Северозападна България. Сключват се сделки между 850 и 1200 лв./дка. Рентите се повишиха до нива от 40 до 65 лв./дка.

- Каква е доходността от земята и в частност от рентата, спрямо цената на дребно на земята?

- Доходността от земеделската земя, като актив е двукомпонентна. От една страна собственикът печели от увеличението на нейната стойност, а от друга получава доход, ако я е отдал под аренда или наем. От графиките се вижда темпът на нарастването на цената на земята през годините. След резкия скок през първите години темпът на увеличение в цената на земята се забавя до 5% за 2018 г., подобни са очакванията ни и за 2019 г.

- Сега кой определя пазара купувачите или продавачите? Каква е конфигурацията на играчите?

- С развитието на поземлените отношения ще се засилва ролята на купувачите и на вторичния пазар. Все още има незадоволено, силно търсене на уедрени парцели с подходяща довеждаща инфраструктура и възможност за напояване. Импулс за пазара бе увеличаващата се роля на земеделските производители, които, развили своите стопанства и получили финансова стабилност, се убедиха в предимствата да обработват собствена земя. Намалява броят на публичните Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които инвестират в земеделска земя.

- С вашите проекти за комасация дадохте пример. Как промени комасацията, проведена от БАССЗ, земеделския живот в съответните райони?

- Дълги години тези проблеми бяха неглижирани, което доведе до невъзможност за фермерите да бъдат конкурентоспособни на европейските си колеги. Проблемът се задълбочава допълнително и от огромните диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.

В стария програмен период бяха договорени 90 млн. за комасация и хидромелиорации, които не бяха използвани и се наложи да бъдат пренасочени.

В програмния период до 2020г. има предвидени 100 млн. за хидромелиорации. Очаква се по-голяма част от тях да бъдат изразходени от “Напоителни системи” за рехабилитация в конкретни райони.

Има вероятност малка част от средствата да останат за стари съоръжения в няколко сдружения за напояване. Инвестиции за проекти в комасирани имоти не са предвидени. Най -вероятно няма да остане и никакъв ресурс за проекти и строеж на нови съоръжения.

Сериозен е проблемът, че широката публика не разбира какво стои зад термини като комасация и хидромелиорация.

Комасацията е термин, който представлява системен подход към земеделската земя, целящ да установи собствениците, препроектиране на землището, изграждане на инфраструктурата, напояване, уедряване на парцелите и т.н. След приключването на подобен проект цената на земята се увеличава в пъти, а рентабилността на производството нараства значително и то става конкурентоспособно.

Хидромелиоративните съоръжения пък се изграждат за напояване, отводняване и за защита от бедствия.

- Проектозаконът за поземлените отношения отново е зациклил. Има ли шанс “гласът на бранша” да бъде чут?

- За съжаление България изгуби много време и изоставането ни се задълбочи. Страната ни все още е с най-разпокъсаната земеделска земя в Европа.

От съществувалите някога съоръжения за напояване, отводняване и превенция са запазени между 10 и 15%, като повечето са в незадоволително състояние. Огромен проблем е собствеността и управлението на тази инфраструктура.

Стъпка в правилната посока е създадената работна група със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изготвяне на “Проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването". Асоциацията участва със свои представители.

Що се отнася до въпроса дали “гласът на бранша” ще бъде чут, отговорът е прост.

Ако всички неправителствени организации в сектор земеделие седнат на една маса и се обединят около серия от мерки за развитието на икономически ефективно, рентабилно и конкурентноспособно земеделие, то те ще бъдат незаобиколим фактор, с който всеки ще трябва да се съобразява.

В тази връзка нашето очакване е всички политически партии и коалиции, излъчващи листи с кандидати за депутати в Европейския парламент за предстоящите избори, да изразят категорично своята позиция за новата ОСП на ЕС след 2020 г. и МФР.

Моето лично мнение и на представляваната от мен БАСЗЗ, е че трябва да бъдат договорени и осигурени средства през новия програмен период, които да позволят реализирането (проектиране, изграждане и т.н.) на комасационни и хидромелиоративни (напояване, отводняване и превенция) проекти в земеделието.

- Казвате, че в България е една от най-хубавата земя в Европа. Какъв е начинът да я опазим?

- България е райска градина с плодородна земя, умерен климат, четири сезона и традиции в земеделието.

Българинът е дълбоко свързан със своята земя. Последните години забелязваме тенденция хората да се връщат от градовете по родните си места, за да бъдат по-близо до корените си.

Природата, климатът и плодородната земя са национално богатство, дадено ни от Бога.

При правилно управление на земеползването, възстановяване и изграждане на нови съоръжения за напояване, отводняване и превенция, работеща нормативна база, с правилна политика и подходящия контрол не мисля, че съществува пречка за опазването на този природен ресурс.

- С какво ще помогне членството ви в Eвропейската организация на собствениците на земя?

- БАСЗЗ се разви и съзря. Следващата ни логична стъпка бе да започнем да си партнираме с организации споделящи нашата мисия, цел и ценностна система на европейско ниво. Изборът ни се спря на Еuropean Landowners Organization (ELO).

Членството в ELO ни позволява да се издигнем на качествено ново ниво, развивайки модерни поземлени отношения и защитавайки интересите на всички собственици на земеделска земя в България. Използвайки административния и експертен капацитет на ELO ние имаме възможност да се възползваме от огромен опит и знания. Не на последно място и да защитим българския интерес на ниво Европейски съюз, Европейска комисия и Европейски парламент.

- Кои са най-големите спънки в бизнеса със земя?

- Повечето проблеми вече бяха маркирани. Продължава да стои като основен проблем състоянието на нормативната база, която е променяна многократно. Все още липсват и дългосрочни политики и приемственост в бранша.

Независимо от това аз съм оптимист. Бъдещето на България и българите е свързано с леката промишленост и в частност земеделието и българската земя, където имаме огромни традиции.

Очакват ни още по-хубави дни. Наближават светли празници. Искам да пожелая на всички българи да бъдат здрави, да бъдат оптимисти и да вярват в себе си.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи организира на 12 и 13 април семинар в Боровец. Присъстващите гости ще имат възможност да се запознаят и чуят от първа ръка актуални данни за развитието на пазара на земеделска земя, перспективите и очакваните тенденции за 2019 г., мнението на асоциацията за новата ОСП 2021 - 2027 г. на ЕС и МФР.

Още от Агробизнес
0

Увеличават се ставките за "доктор" на 300 лв. и за "доктор на науките" - на 450 лв. Дирекционният и управителния съвет на Селскостопанска академия обсъдиха методика за определяна не бюджетите на

0

Стани член на Национална селска мрежа - такъв призи публикува МЗХГ на страницата си. Обяснява се, че желаещите да се присъединят към Национална селска мрежа /НСМ/ могат да попълнят заявка за

0

Личи от заповед на аграрния министър Толкова ще получават земеделските производители за единица площ, които имат право на подпомагане по схемата за селскостопански практики,

0

Аграрният износ на страната ни е достигнал 4,5-5 млрд евро, а положителното салдо или превишението над вноса е близо 1 млрд. евро. Това заяви министърът на земеделието,

0

При засаждане на орехово дръвче, трябва да се обърне внимание на сорта. Това е заради различията в срока на цъфтежа на мъжките и на женските цветове.

Последни новини
0

Осигурете им сено за закуска Специалистите препоръчват да започнете да изкарвате овцете на паша, когато тревата достигне височина от 10-12 см и след като животните са добре охранени.

0

Пчелната майка започва да снася най-напред по питите, разположени в средата на гнездото. И то, където температурата е най-благоприятна. След като запълни част от средните пити с яйца,

0

Над 80% от китайските свинеферми, пострадали от африканската чума по свинете (АЧС), не планират възстановяване на поголовието заради разпространението на заболяването в страната,

0

Този вкусен пастет от боб е истинска находка. Веднъж като го приготвите, той ще се превърне вчест гост на вашата трапеза. Продукти: 200 г червен боб, 1 глава лук, 1 морков, 5 суп. лъж.

0

Препоръчително е в началото на цъфтежа близо до посевите да се поставят пчелни кошери Доц. Енчо Мянушев Слънчогледът е много взискателен към хранителните вещества в почвата.

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Цезалпинията е от друг свят! Носи красиви имена, като „райска птица“ или „гордостта на Барбадос“ например. Растението е изключително топлолюбиво и сухоустойчиво. А точно тук се крие тайната за...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Съдът го пусна да пътува и в чужбина, Цацаров лично ще следи разследването Лидерът на ДОСТ Лютви Местан има 15 глоби за превишена скорост от 2013 г. досега. Проверка на прокуратурата показала, че на политика са издавани наказателно постановление, акт и 13 електронни фиша. За всеки от тях е плащал глоби от 100 до 300 лв.

Ерол от “Уикеда”, бившият фронтмен на “Контрол” Кольо Гилъна и Светльо Витков, който беше вокал на “Хиподил”, се събраха в нова банда. Групата се казва ЕКС, а името е съставено от първите букви в имената на членовете ѝ. Новата формация планира да прави у нас само по два ексклузивни концерта в годината. Дебютният ще бъде на 10 май в столичен клуб.

Един дядо в трамвая ми се скара, че при 35 градуса съм говорил за жеги. На него му били прохладни. Контрастът север - юг си остава драматичен като турски сериал. И както се казва - не губете кураж... предстои нов студен тираж. Навън все по̀ на талази се носи аромат на есен, печени чушки, а скоро ще надградим с кисело зеле.