Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) публикува ръководство с насоки за добро социално-икономическо управление на животновъдните млечни ферми. Съветите могат да подпомогнат малките и средните стопанства за устойчиво и отговорно развитие.

Да бъдеш „социално отговорна“ и „икономически устойчива“ животновъдна ферма е неразделна част от добрите млекопроизводствени практики, тъй като тези два аспекта са свързани с преодоляването на два ключови риска за млечната ферма, посочват експертите. Управлението и грижата за човешките ресурси са от решаващо значение за устойчивостта на предприятието. В някои случаи това се отнася предимно за фермерите и останалите хора, живеещи в млечната ферма, но млекопроизводителите трябва да вземат предвид също ролята, която тяхното предприятие има в по-широк контекст за местната общност. Тъй като фермерът е работодател и потребител на природни ресурси, неговите действия имат отражения върху съседите. Също така млечните ферми са предприятия, произвеждащи продукт, в случая мляко, месо и добитък. Както всеки бизнес, те трябва да бъдат финансово жизнеспособни, за да съществуват дълго. Експертите на ФАО предлагат няколко основни добри практики за социално-икономическото управление на млечните ферми.

1. Ефективно и отговорно управление на

човешките ресурси

1.1. Прилагайте устойчиви работни практики

Управлението на млечна ферма е много отговорна работа. Макар и малък, фермерът е отговорен за производството на качествена храна от животни, които изискват ежедневни грижи и внимание. Ето защо млекопроизводителите трябва да се грижат за собственото си здраве и благополучие, както и за това на своите семейства и работниците в стопанството. Натовареността на всички трябва да бъде разумна и устойчива в по-дългосрочен план. Обществото има задължение и към млекопроизводителите в това отношение, осигурявайки справедлива финансова възвръщаемост на земеделската продукция.

1.2 Наемайте персонал според националните

закони и практика

Персоналът във фермата трябва да бъде нает при ясно определени и документирани в писмен вид условия. Производителността на труда се повишава, когато персоналът правилно разбира своите задължения. Ето защо е полезно, длъжностната характеристика да бъде документирана. Трудовите договори задължително трябва да са законосъобразни. Детският труд е незаконен в повечето страни и е неподходящ в опасна среда.

1.3 Управлявайте ефективно човешките ресурси

Гарантирайте, че условията на работа са в съответствие с приложимите закони и международни конвенции. Млекопроизводителите и персоналът трябва да гарантират, че са в състояние да се справят с физическите и психически изисквания в млекопроизводството. Стопаните трябва да имат реалистични очаквания към своя персонал. Планирането чрез разписания и отворени съобщения имат важна роля за производителността и безопасността на работната сила. Работното време и натовареността трябва да бъдат устойчиви и да не надвишават законовите ограничения.

1.4 Гаранции за безопасни условия на труд

Оборудването и инфраструктурата на фермата не трябва да създават рискове за здравето и безопасността на персонала и посетителите на стопанството. Добрият вътрешен дизайн, далновидната организация на процесите и отличната поддръжка са предпоставки за превенция срещу множество рискове. Съоръженията трябва да са безопасни за боравене с едри млекодайни животни. При необходимост трябва да се осигурят лични предпазни средства, тоалетни принадлежности и съоръжения за миене. Обмислете ваксиниране на персонала и/или животните, за да предотвратите зоонози. Рутинните прегледи на здравето на служителите, например проверки на зрението и слуха, също могат да бъдат полезни.

2. Уверете се, че дейностите във фермата се

извършват по безопасен и компетентен начин

2.1 Осигурете добра техническа обезпеченост

Задължително е фермата да разполага с подходящи процедури и оборудване за изпълнение на задачите, свързани с млекопроизводството. Важно е да се гарантира, че задачите в стопанството се изпълняват безопасно, правилно и последователно от целия персонал на фермата. Отговорност на млекопроизводителя е да гарантира, че персоналът е наясно и разбира процедурите, специфични за предприятието. Добре е ясно да се определи кой е отговорен за конкретни задачи. Ефективна практика е да имате писмени указания, обикновено наричани Стандартна оперативна процедура, която подробно описва как една задача да се изпълни по контролиран и повтарящ се начин. Ръководството трябва да покрива всички изисквания за изпълнение на задачата, включително подробности за процеса, оборудването и материалите, както и всички съответни рискове и въпроси, свързани с безопасността. Може да се наложи да се извърши оценка на риска при потенциално опасни задачи. Ясното и компетентно описание на процедурите във фермата минимизират рисковете за персонала, здравето на животните, хуманното отношение към животните и качеството и безопасността на млякото.

2.2 Въведете и обучете персонала по подходящ

начин според техните отговорности

Персоналът във фермата трябва да бъде правилно обучен, за да работи продуктивно и безопасно. Това включва официално запознаване с работната среда и специфичната роля на всеки член на персонала. Новите служители трябва да бъдат контролирани от компетентно лице, докато се запознаят със задачите си и разберат специфичните системи за управление на фермата и потенциалните рискове. Обучението на съществуващия персонал също може да подобри производителността и да увеличи удовлетворението от работата.

2.3. Гарантирайте, че персоналът изпълнява

задачите си компетентно

Добрите мениджъри разполагат със системи, за да гарантират, че задачите, изпълнявани от служителите във фермата, се изпълняват компетентно и своевременно. Добра практика е отворената комуникация, подкрепена с проверки на място, както и видео наблюдението или други методи за проверка.

2.4 Изберете компетентни хора за обучение,

съвети и интервенции

Изберете компетентни и квалифицирани хора, които да разработят и изпълнят програма за обучение на персонала. Търсете съветите само от сертифицирани фирми и лица. Използвайте професионалисти за извършване на специализирани задачи във фермата, като например ветеринарни лекари, техници на машини за доене, специалисти по хигиена на млечните продукти, счетоводители и други.

3. Управлявайте предприятието така, че да гарантирате неговата финансова жизнеспособност

3.1. Въведете системи за финансово управление

Повечето решения, които подкрепят добрите млекопроизводствени практики, имат финансови последици за фермата. Използвайте системи за записи и счетоводство, които могат да предоставят актуална информация за финансовото състояние на фермата. Достъпът до тази информация е в основата на вземането на добри решения.

3.2 Въведете селскостопански практики,

допринасящи за производителността и/или

рентабилността на предприятието

Млекопроизводителите работят в постоянно променяща се физическа и пазарна среда. Прилагането на добри практики за млекопроизводство означава адаптивност към промените. Стопаните трябва да прилагат нови технологии и практики, които са в съответствие с техните цели. Примерите включват засаждане на различни сортове фуражни култури или прилагането на напоителни практики, които са по-подходящи според променящия се климат. Фуражът и трудът са значителни разходи за повечето предприятия в млечните ферми, затова подобренията в тези области имат най-голямо въздействие върху финансовата устойчивост на предприятието. Като управители трябва да бъдете адаптивни към промените и да сте готови да се възползвате от възможностите за подобряване на дейностите в стопанството.

3.3 Планирайте предварително за по-добро управление на финансовите рискове

Бюджетирането както на приходите, така и на разходите във фермата трябва да се използва за предотвратяване и решаване на финансовите рискове. То може да помогне за идентифициране и управление на бъдещи проблеми с паричните потоци, както и да минимизира всякакви финансови разходи.

Оборудването на фермата не трябва да създава рискове за здравето на работниците
Оборудването на фермата не трябва да създава рискове за здравето на работниците