Приемите по подмярка 4.1 и 4.2 за инвестиране в селските стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са приключили. По двете прорами общият бюджет е 824 млн. лв.

В момента се обработват над 1800 преписки от оценителна комисия, състояща се от 160 експерти и 80 екипа, съобщи изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ Николай Каварджиклиев на блицконтрол в земеделската комисия. Той бе поканен за коментар относно напредъка за изпълнението на ПРСР и графикът за тазгодишните плащания.

Във фонда се прави нов устройствен правилник с цел подобряване на организацията за одобряване на проекти, заяви още Каварджиклиев. Той обясни и отделните мерки. Започнали са посещенията на места по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. По нея ще бъдат разгледани общо 449 проектни предложения.

В децентрализирани мерки, например за стартова помощ на младите земеделци, към момента се обработват 218 предложения от 10 екипа. По мярката за стартова помощ в развитието на малки стопанства се обработват 1491 предложения от 78 екипа.

Бюджетът за кампания 2021 г. е в размер на близо 2 млн. лв., като до момента от тях са разплатени малко над 1,2 млн. лв.

9,6 млн. лв. са преведени по мярка „Агроекологи“, а 450 млн. лв. е размерът на платените зелени плащания. Предстои да края на юни да бъдат изплатени средствата по схемите за памук, био земеделие, НАТУРА 2000, плащанията за единица площ, както и за младите и дребните фермери. Каварджиклиев допълни, че плащанията вървят по график и забавяния няма.

50 млн. лв. ще бъдат платени по Националната програма за лозаро-винарския сектор до края на 2022 г. Предвиденият бюджет за пчеларите е 8 млн. лв.

По училищните схеми „Плод и мляко“ ще се платят 28,3 млн. лв., а по схемата за оперативните програми – около 600 хил. лв.