Не допускайте да се намножат

Колорадски бръмбар  Листните въшки са преносители на опасни вирусни болести по зеленчуковите култури, като краставичномозаичен вирус

Листните въшки са преносители на опасни вирусни болести по зеленчуковите култури, като краставичномозаичен вирус

Неприятелят вреди основно по картофите, но напада също патладжана и доматите. Възрастните и ларвите нагризват листата, като остават само дебелите жилки. Ларвите от първа възраст изгризват долния епидермис на паренхима на листата. След втора възраст унищожават месестата част на листата, а по-късно - жилките и дръжките. При масово нападение могат да обезлистят картофения посев до 100%

Колорадският бръмбар зимува като възрастно насекомо в почвата. Развива от едно до три поколения годишно. Бръмбарите излизат на повърхността, когато температурата на почвата се затопли около 14-15 градуса.

Ларвите преминават през четири ларвни възрасти. Продължителността на отделните стадии, както и храненето им, зависят от температурните условия за периода.

Контролът на неприятеля започва с появата на презимувалите възрастни насекоми. Първите екземпляри се събират ръчно и се унищожават, преди да са снесли яйцата си.

Разрешени продукти са: биская 240 ОД – 20 мл/дка, вазтак нов 100 ЕК – 10 мл/дка, децис 100 ЕК – 12.5 мл/дка, калипсо 480 СК – 10-15 мл/дка и др.

Листни въшки 

Въшките вредят по всички културни растения. Те смучат сок от долната страна на листата, които постепенно се деформират и пожълтяват. Растенията изостават в развитието си, част от цветовете опадват, а плодовете остават недоразвити.

Лехите със зеленчуци трябва редовно да се проверяват за наличие на листни въшки. При по-голямо нападение трябва да се третира с подходящи продукти за растителна защита.

Разрешени афициди са: биская 240 ОД – 0.06%, Би-58 Топ – 0.05-0.75%, дека ЕК – 50 мл/дка, децис 100 ЕК – 7.5-17.5 мл/дка, клоузър 120 СК – 20 мл/дка, калипсо 480 СК – 0.02%, конфидор енерджи ОД – 0.06%, ланат 25 ВП – 90-100 г/дка, ланат 20 СЛ – 125 мл/дка, моспилан 20 СГ – 25 г/дка, тепеки – 10 г/дка и др.

Трипси  Западният цветов трипс предпочита цветовете на пипера

Западният цветов трипс предпочита цветовете на пипера

По зеленчуците най-често вредят тютюнев трипс и западен цветов трипс. Неприятелят напада органите на растенията – листа, листни дръжки, цветове и плодове, като по тях се образуват малки белезникави петна с тъмни точици. При голяма плътност на трипсите петната се сливат и листата изсъхват.

Когато неприятелят нападне растенията в генеративните фази от развитието им – пъпки и завръзи, те се деформират, изсъхват и окапват.
Благоприятни условия за развитието на тютюневия трипс са високи температури и ниска въздушна влажност.

Трипсите са преносители на вируса на бронзовост по зеленчуковите култури.

Контролът срещу трипсите се осъществява чрез редовно наблюдение на зеленчуковите растения. Появата им се установява с помощта на сини лепливи плоскости.

Разрешени инсектициди за борба с трипса са: екзалт – 200-240 мл/дка, дека ЕК – 30 мл/дка, ланат 25 ВП – 80-100 г/дка, метеор – 0.06-0.07%, натуралис - 75-100 мл/дка и др.

Цикада

Неприятелят смуче сок от растителните части. По принцип повредите нямат икономическо значение, но цикадата пренася микоплазмената болест столбур. Признаците на болестта се проявяват около 30-35 след заразяването.

Контролът срещу неприятеля се осъществява с помощта на агромерки и химически контрол. Препоръката е между зеленчуковите лехи да се засява царевица, която служи като поясна култура. Разрешени инсектициди са: моспилан 20 СП – 25 г/дка, вазтак нов 100 ЕК – 10 мл/дка и др.