Листните торове доказано увеличават продуктивността на царевицата и слънчогледа

28 август 2013
Растениевъдство
98400
1 2 3 4
 

В съвременните пазарни условия, където не само количеството, но и качеството на произведената растителна продукция е от решаващо значение, фермерите търсят ефективни начини, за да го постигнат. Това става чрез правилно и балансирано торене, което позволява на растенията да развият потенциала на сорта или хибрида и от тях да се получат максимални резултати.

От години фирмите за торене предлагат все нови и нови продукти, които са насочени да подпомогнат развитието на културите понякога дори в точно определена фаза от растежа им. За наша гордост в областта на торенето имаме български производител, който се ръководи в работата си от тенденциите в съвременното земеделие при разработване на продуктите си.

Едва ли има български производител, който да не е ползвал продуктите с марката лактофол, които се произвеждат от фирма "Екофол", която е повече от 20 години на нашия и на международните пазари. Изпитването на нови и със специална насоченост торове е важна част от работата на фирмата. Затова съществуват десетки торове, които са разработени специално за определени култури, както и за прилагането им в определен период от развитието им или при опредени условия.

Освен основното торене, както и допълнителното подхранване с листни торове, което се прави през вегетацията, за да подпомогне, дообогати или коригира постъпването на хранителните вещества в растителния организъм, през последните няколко години се говори и за торене за качество.

Успешните фермери вече торят на база плануван добив, ето защо то трябва да се прави много прецизно.

Известен факт е, че листното подхранване с биоминералните торове лактофол увеличава добива и подобрява качеството на селскостопанските култури, споделя Татяна Михайлова, търговски директор на "Екофол". Това е следствие на един сумарен практически резултат, който се получава от промени в растежа, развитието и интензивността на физиологичните процеси в третираните растения.

За да се обясни, образно казано, защо се получава това, трябва да надникнем в природата на процесите, които довеждат до получаването на повече и по-качествена продукция, разясняват специалистите от катедрата по "Физиология на растенията" в Аграрния университет в Пловдив. Със специализирана, преносима апаратура са измерени интензивността на фотосинтезата на листата, интензивността на транспирацията, устичната проводимост, актуален квантов добив на ФС II, скорост на електронния транспорт, листен газообмен.

Всички тези изследвания, които са понятни само за физиолозите, дават информация, която вече е ясно разбираема за всички нас.

А именно оказват ли влияние торовете върху количествените и качествените показатели на растителната продукция и как?

Наблюденията са проведени на полетата на двама добри земеделски производители в Новозагорско и Старозагорско в края на юни при температури на въздуха 30-38 градуса.

За всяко поле е направен анализ в зависимост от конкретните измерени стойности и технология на отглеждане.

Но изводът е еднозначен: проведените опити обогатяват познанията за начина на въздействие на торовете лактофол върху развитието на слънчоглед и царевица и още веднъж потвърждават, че листното подхранване с тях води до удължаване на активния живот на листата и до подобряване на продуктивността на растенията.

А ето и накратко за конкретните наблюдения:

Измервания в Нова Загора, посеви на фирма "Агроплод" - Деян Танев

Поле 1 - слънчоглед в цъфтеж

Посевът е подхранван двукратно: първото листно подхранване е направено с лактофол О + 2% В в доза 350 мл/дка, който е приложен съвместно с хербицида пулсар и второто с лактофол бор - течен тор - в доза 1 л/дка във фаза начало на формиране на бутона. Както се вижда от снимките, растенията са заложили около 12 двойки листа, стъблата са с къси междувъзлия, здрави и плътни. Първата двойка листа е зелена и свежа, а останалите са тургорни и с уголемена листна площ. Измервана е интензивността на фотосинтезата в най-младите и най-стари листа. Получените данни показват, че скоростта на нето фотосинтезата в най-горния етаж листа е оптимална - 18,4 единици, а на най-долния етаж листа е със само 15 % по-ниска.

Това е неоспоримо доказателство, че лактофол задържа стареенето на листната маса

А удълженият период на синтетичните процеси в нея, е една от основните причини за получаването на по-високи добиви. Известно е, че от броя на физиологично активните листа при слънчогледовата култура зависи числеността на изхранените кръгове от семена в питата.

Поле 2 - малко по-късна сеитба и различен слънчогледов хибрид, растенията са във фаза бутонизация

Първото листно подхранване е проведено във фаза четвърта двойка листа с лактофол О + 2% в в доза 350 мл/дка. На 06.06.2013 посевът е поразен от градушка и веднага след нея е третиран с лактофол бор - течен тор - в доза 1 л/дка. От градушката по-старите листа са перфорирани, но видимо не са загубили жизненост. Това е специфично въздействие на торовете лактофол при възстановяване на увредени култури.

В тази връзка е и въпросът, на който трябва да отговори провежданото от специалистите от Аграрния университет измерване:"Успява ли лактофол да съхрани физиологичната активност на по-ниските етажи листа и след увреждане?"

Измерена е скорост на нето фотосинтезата на най-горните листа от 24,8 единици, а при надупчените от 21,2 единици. Или отговорът е, че в резултат на листното подхранване с лактофол се удължава живота и на механично увредените листа, което осигурява нарастването на семената и обезпечава продуктивността.

Поле 3 - поливна царевица, с вече формирани средно по два кочана

Посевът е подхранен листно във фаза 4-5-и лист с течен лактофол цинк в доза 1 л/дка. Това е и причината при измерването да бъдат сравнявани физиологичната активност на най-горния лист с тази на пети лист.

В посева цялата вегетативна маса е зелена и няма проява на хлорози или пожълтяване. Показанията за скоростта на нетната фотосинтеза са съответно 41,3 единици срещу 34,7 единици. Тук е необходимо да се поясни, че царевицата е от "тип С 4" растения, за разлика от слънчогледа, който е "тип С 3", и за нейната група са характерни по-високи абсолютни стойности на отчитания параметър.

Изводът от измерването е, че интензивността на фотосинтезата в 5-и лист отново е само с 15 % по-ниска от тази във физиологично най-младия горен лист. Или, че при формираните в периода на въздействието на лактофол цинк листа процесите на стареене са забавени, което допринася за изхранването на по-голямо количество зърна в нарастващите кочани.

Поле 4 - същият хибрид царевица, който отново е поливен и е във фаза изметляване

При него са проведени две листни подхранвания - първо е приложен лактофол Zn, в 5-6-и лист и в началото на месец юни е проведено второ пръскане с макс N в доза 1 л/дка. Това третиране на посева с азотен тор не остава незабелязано от измервателния уред. Показанията са 39,8 единици за най-горния лист и 35,6 за 5-и лист. Или, второто листно подхранване е намалило разликата в интензивността на фотосинтезата в по-старите вегетативни части с още 5 %. Изразено по-точно - горният и средните етажи листа работят за формирането на добива само с 10 % разлика. Много добър резултат!

Измервания в полетата на фирма "Геонед" в землището на с. Козаревец, Старозагорско

Посев 1 - царевица, отглеждана при неполивни условия, която е формирала средно по два кочана

При нея са проведени двете листни подхранвания във фаза 4-5-ти лист с течен лактофол Zn в доза 1 л/дка и един месец след него макс N в доза 1 л/дка. Растенията са добре развити, със здрави стъбла и чиста от хлороза и пригори вегетативна маса. В най-горния лист е измерена оптимална скорост на нетната фотосинтеза от 42,4 единица, а в пети лист тя е само с 12 % по-ниска.

Обобщено, ефектът от двукратното листно подхранване върху забавяне на стареенето и подобряване на тургора на листната маса се проявява и при неполивни условия.

Посев 2 - слънчоглед, който е в бутонизация и е с извънредно силно развита листна маса

Растенията са подхранвани двукратно - фаза втора-трета двойка листа с лактофол О в доза 350 мл/дка и в бутонизация с комбинация от течен лактофол бор - 1 л/дка + макс N - 1 л/дка.

Видим е ефектът на засиленото листно торене върху нарастването на горните етажи листа. Те са огромни, а както показва измерването и много активни - скоростта на нетната фотосинтеза, въпреки високите обедни температури е 25,8 единици - стойности, които са доста по-високи от оптималните за този тип растения. Не по-малко силен е ефектът от торовете лактофол върху първата двойка листа, при която са отчетени 20,4 единици - величини на параметъра характерни за физиологично млади слънчогледови органи.

Още от Растениевъдство
0

Бюджет от 1,2 милиона лева утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и

0

2,3 млн. лв. ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2021 г., реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие”, съобщават от фонда

0

Екипът на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС организира първия международен онлайн семинар, фокусиран върху биостимуланта и неговото действие при културните растения В съдържанието на семинара са включени интересни

0

Колкото почвите са по-бедни на хумус и хранителни елементи, толкова по-интензивно се поддават В резултат на използваната химизация повърхностният отток от селскостопанските площи все повече се

0

В България почвено-климатичните условия са много подходящи, а културата се отглежда лесно Ваня Велинска Маслодаен лен. Културата в момента е най-новото предизвикателство пред българските фермери

Последни новини
0

Най-често причина за проявата на гладуване е именно недостигът на чист нектарен мед в пчелина. В такъв случай трябва да се прибегне до подхранване със захар

0

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средно за месеца. През нощта и утре облачността ще е значителна, с временни разкъсвания утре в следобедните часове

0

Необичайна е идеята за пълнена риба със зеленчуци. Без варива, сирене или гъби - само зеленчуци и зелени подправки. Рецептата е подходяща и за хората, които не ядат месо

0

Тези нестандартни салати, ако бъдат приготвени през студения сезон, ще помогнат за повишаване на имунитета. А ако все пак вече сте „пипнали“ настинката, те могат да ви изправят по-бързо на крака. 1

0

Кръговрат, задвижван от само себе си, само първия тласък дава човекът Представете си градината като един жив организъм. В него текат постоянни процеси

Коментари
1 от kolega на 03 октомври 2013
Изцяло подкрепям статията.Ние предлагаме уреди за анализ на листен материал без повреждане и скъсване

Обиден коментар

2 от allex2006 на 23 юни 2014
Произвеждам течна тор от слънчогледова люспа.Имам проблем с регистрацията.Моля за помощ.

Обиден коментар

3 от Богомил Митев на 13 юли 2016
Изцяло подкрепям статията ,ние предлагаме MAXGROW security Стимулатор на естествените защитни сили на растенията.това са листни торове създадени изцяло и само за българския пазар. http://agrooilcompany.com/maxgrow-security

Обиден коментар

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Американският сенатор Бърни Сандърс съобщи, че е събрал за благотворителност 1,8 милиона долара от продажбата на продукти, щамповани с прочутата му снимка от церемонията по встъпването в длъжност на президента Джо Байдън, на която седи на стол с дебело яке, скръстил ръце с плетени ръкавици, предаде Франс прес

Специалистите от НАСА се надяват с помощта на приближаващия се до Червената планета марсоход "Пърсивиърънс"да получат нови данни, които коренно ще променят представите ни за възникването на живота предаде ТАСС. Агенцията цитира думите на научния директор на американското космическо ведомство Томас Цурбухен, който отбеляза

"Изглежда, че Цветан Цветанов и Румен Радев (или авторите на техните послания), са преписали позицията за Холокоста от един нобелов лауреат. Оригиналът на думите е от 2011-а година. Открих това съвпадение след като първо прочетох изненадващото единомислие между републиканеца и президента. Бях убедена, че не могат да измислят