Принципал® Голд, хербицид на Corteva Agriscience, е с вграден антидот, прилага се до 9-и лист при 100% селективност за културата

Отлични резултати от опити, проведени през 2022/23 г. в учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен университет – Пловдив, показва продуктът Принципал® Голд, хербицид на Corteva Agriscience и предшественика му Принципал Плюс.

Какви са резултатите от опитите, проведени в царевица, представя проф. д-р Мая Димитрова, херболог в АУ.

Агротехническите мероприятия са извършени съгласно общоприетата технология за отглеждане на царевицата. Направено е предсеитбено торене с NPK (15-15-15) - 20 кг/дка и подхранване с амониев нитрат N 34.4 % - 20 кг/дка във фаза 7-8-и лист на културата. Сеитбата на царевицата, с хибрид Р 9985 (ФАО 425), е извършена на 24.04.2023 г.
Изпитваните

хербициди са листни, внесени в

две фенофази на културата

- 5-6-и лист на царевицата и във фаза 7-8-и лист. Първото пръскане е извършено на 25 май, а второто пръскане – на 2 юни. В опитните варианти не са прилагани почвени хербициди. Отчитането на плевелите е извършено по количествения метод в метровки с размер 0,5 кв. м (по 8 броя на вариант за 4 повторения).

Селективността на тестваните хербициди към културата е отчетена по скалата на EWRS (Европейска асоциация за борба с плевелите) в балове (при бал 1 – няма повреда по културните растения, а при бал 9 – културата е напълно унищожена).

Климатичните особености на опитната година поставиха на изпитание културата, отглеждана при неполивни условия, подчертават агроспециалистите. През месеците април, май и юни паднаха голямо количество валежи, които надвишиха значително средните за многогодишен период (+ 63,15 л/кв. м). Сеитбата се извърши в оптимални срокове (24.04.2023 г.),

при благоприятна почвена влага и

развитието на царевицата започна нормално

От месец май обаче до края на вегетацията средномесечната температура значително надвишава нормата, като температурната сума от април до края на септември e 370,8оС над средните за многогодишен период. С особено високи температури се отличават месеците юли, август и септември, а през юли са отчетени температури над 38оС. На 25 юни падна градушка, която допълнително стресира културата. Това се отрази изключително неблагоприятно върху добива и качеството на продукцията, като в същото време плевелите се намножиха във висока плътност и при тези условия се развитието им протече бързо и буйно.

През отчетната година

царевицата е отглеждана при неполивни

условия, като монокултура

В опитната площ е установено силно заплевеляване от смесен тип, включващ предимно едногодишни къснопролетни и многогодишни плевели.

Плевелите преди пръскане на царевицата във фаза 5-6-и лист достигат много висока плътност - от 84 до 102 бр./ км. м, от които 77-89 бр./кв. м са едногодишни и от 7 до 13 бр./кв. м – многогодишни.

 • Резултатите от проведеното отчитане показват висока ефикасност на хербицидите, внесени във фаза 5-6-и лист на културата още на седмия ден след пръскане (виж таблица 1). Отчита се бърз инициален ефект върху целия спектър от едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, като той е особено добре изразен при Принципал® Голд - 48 г/дка + Виволт 90 - 0,1%). При отделните плевелни видове се наблюдава стопиране на развитието, изсветляване на вегетационния връх, силно затормозяване и начало на увяхване.
 • На 14-ия ден след третирането се наблюдава пълно загиване на плевелите, които са силно чувствителни към изпитваните хербициди, те буквално се стопяват (виж таблица 2). Най-висока ефикасност – 99-100%, срещу едногодишните плевели, които бяха в много висока плътност (124 бр./кв. м), е отчетена при Принципал Голд - 48 г/дка + Виволт 90 - 0,1%. В тези варианти

се наблюдава и пълен контрол на балура

Тази тенденция се запазва и на 20-ия ден след третирането.

 • При третиране във фаза 7-8-и лист на царевицата към 2 юни плевелите варират от 109,3 до 126,8 бр./км. м, от които 96-110 бр./кв. м са едногодишни и 13,3-17 бр./кв. м – многогодишни (виж таблица 3). За периода между двете пръскания - от 25 май до 2 юни на опитното поле са паднали 24 л/кв. м валежи, което в съчетание с високите температури доведе до увеличение не само на плътността на плевелите, но и на тяхната надземна маса.
 • Резултатите от проведеното отчитане на седмия ден след пръскане показват симптомите на ефект на хербицидите върху плевелите, които се изразяват в начало на увяхване, стопиране на растежа и развитието, изсветляване на вегетационния връх и хлороза по листата. Поради факта, че до 7-8-и лист на царевицата плевелите силно избуяха, началният бърз ефект на хербицидите, който е отчетен при прилагането им във фаза 5-6-и лист, не се наблюдава.
 • На 14-ия ден след третирането чувствителните видове, въпреки високата плътност – 166,3 бр./кв. м и че са прераснали, се наблюдава отлична ефикасност отчетена от Принципа Голд - 48 г/дка + Виволт 90 – 0,1% (виж таблица 4). Тази тенденция се запазва и на 20-ия ден след третирането.
 • От проведените опити с две фази на внасяне при културата е видно че ефикасността на Принципал Голд - 48 г/дка + Виволт 90 - 0,1% е по-висока от предшественика му Принципал Плюс, като внасянето му във фаза 5-6-и лист на културата води до по-бърз инициален ефект върху плевелит, поради оптималната им фаза на развитие за третиране с хербицида.

Надгражда Принципал™Плюс 66,5 ВГ

Новият продукт в царевица на Corteva Agriscience™ Принципал® Голд надгражда добре познатия през годините Принципал™Плюс 66,5 ВГ. В него е вграден антидот, което го прави изключително селективен към царевицата. Тройно компонентен, с три активни вещества, насочени към многогодишни широколистни и житни плевели. Може да се прилага както ранно вегетационно, така и късно вегетационно, дори има коригиращ ефект.

Нашата препоръка е да се ползва като основен хербицид в така наречената вегетационна технология, в която Corteva Agriscience™ е много силна, подчертава Веселин Петков, търговски мениджър Продукти за растителна защита.

Принципал® Голд се предлага в промо пакет с прилепителя Виволт™90, който подсилва действието на хербицида, като намалява повърхностното напрежение на разтвора и той се усвоява по-лесно. Принципал® Голд е под формата на диспергируеми гранули, които са направени по технологията SX и осигурява много бързо разтваряне на продукта и стабилност на работния разтвор, както и по-силен биологичен ефект върху плевелите.

Принципал® Голд е

комплексно хербицидно решение,

за пълен контрол на житни и широколистни

плевели само с едно третиране през вегетацията

Благодарение на вградения антидот, хербицидът може да се прилага до 9-и лист на културата, което го прави единственият комбиниран хербицид за контрол на житни и широколистни плевели с толкова дълъг период на третиране. Комбинацията от трите взаимнодопълващи действието си активни вещества никосулфурон, римсулфурон и дикамба, прави продуктът изключително ефикасен.

Принципал® Голд ще се бори за първото място за най-широкоспектърен хербицид при царевицата през 2024, а и в бъдеще, допълва Веселин Петков. При него не е необходимо завишаване на дозата, дори и при силно заплевеляване от житни и широколистни плевели. Избирайки Принципал® Голд земеделските производители получават решение за контрол на широк спектър на плевели, 100% селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. И всичко това на перфектна цена! Освен това е

отлична алтернатива на почвените

хербициди при липсата на ефект от тях

поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.

Принципал® Голд се прилага от 2-и до 9-и лист на културата в доза 48 г/дка с 0,1% прилепител Виволт™ 90. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие, но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой фермери през изминалата година се установи, че хербицидът контролира добре и плевели в по-напреднала фаза от развитието им.
След третиране продуктът бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория – третия ден. Това е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.

Практически предимства:

 • Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране.
 • Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-и до 9-и лист на царевицата.
 • Отличен контрол на балур от коренища и паламида.
 • Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества.
 • Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели.
 • Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид.
 • Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките, посочени на етикета.
 • Отлично решение за коригиращо третиране след хербициди съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, темботрион).
 • 100% селективен към културата, благодарение на антидота.
 • SX формулация на гранулите – допринася за по-бързо и по-лесно разтваряне на гранулите, по-бърз инициален ефект и стабилност на работния разтвор.