Българският фермерски съюз е възмутен, че представители на земеделските производители не са включени в обсъжданията по изпълнение на мерките по актуализацията на Плановете за управление на риска отнаводнения. Те се подготвят от Министерството на околната среда и водите и се отнасят до плановете за управление на риска от наводнения в четирите Басейновидирекции - „Дунавски райой", „Черноморски район", „Източнобеломорски район" и„Западнобеломорски район".

От съюза смятат, че изпълнението на Националнатапрограма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 отразява необходимостта от адекватни мерки за превенция и защита на населението от бедствия, в това число и постигането на стратегическата цел за: „Постигане на съгласуваност  при провеждане  на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия, която е пряко свързана с изготвяне иизпълнение на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2021-2027 г.,които вземат предвид въздействието на промените в климата".

"Същевременно не можем да не изразим своята позиция, като заинтересована страна, по изпълнението на мерките, предвидени в актуализацията на Плановете за управление на риска отнаводнения", коментира председателят на БФС Георги Стоянов.

В тази връзкаорганизацията изпрати писмо до МОСВ, дирекция „Управление на водите" във ведомството и до четирите басейнови дирекции.

В него пише: "На първо място бихме искали да отбележим, чекакто е видно от публикуваните документи по изпълнението на проекта, в конкретика резултатите от обществените консултации със заинтересованите страни по Докладите за екологична оценка на четирите басейнови дирекции Планове зауправление на риска от наводнения 2022-2027 - Планове за управление на риска отнаводнения (ПУРН) - земеделските стопани са изключени от схемата законсултации, като заинтересована страна. Съгласно представените протоколи от проведените срещи е видно, че сектор „Земеделие" е представен единствено от общинските служби „Земеделие". В тази връзка настояваме организациите, представляващи земеделските стопани, включително легитимирани и редовни членове на европейските организации на фермерите да бъдат включени в схемите за консултациина всички документи, които подлежат на обществено обсъждане в рамките на този проект. В допълнение бихме искали да Ви информираме, че Българският фермерскисъюз е пълноправен член на европейската организация на фермерите Copa Cogeca икато такъв представлява и защитава интересите на българските фермери.

На второ място за нас е важно да заявим,  че разбираме необходимостта от прилагане на мерки за превенция и защита, в случай на извънредни ситуации, които на фона на все по-изразените климатични промени, изглеждат напълно реални. Изпълнението им ще има преки и косвени последици за нашата земеделска дейност. Поради това смятаме, че преди тези мерки да бъдат приети за изпълнение, е необходимо да бъде направен анализ и обследване на земеделските земи, които попадат в обхвата на изпълнение на мерките и оценка на въздействието върху земеделските земи, в резултат от прилагането им. Оценката на влиянието върху биологичното разнообразие е необходимо, но недостатъчно условие за дефиниране на пълното кумулативно въздействие на тези мерки. От агрономическа гледна точка считаме, че временното наводняване на земеделските площи ще има негативно влияние върху защитата на почвите, загуба на земеделска продукция, загубата на хранителни вещества в почвата и ограничаване на възможностите за използване на земеделските земи за производство. Прилагането на мерки в частна собственостнай-малко предполага информиране и съгласие на собствениците на земеделски земи, което е тяхно конституционно право. В тази връзка, считаме, че мерките по изпълнение на плановете, които пряко се отнасят за изпълнение от земеделските стопани и върху земеделски земи, следва да бъдат преразгледани и изготвени с активното участие на заинтересованите страни.

Не на последно място следва да отбележим, чесъгласно националното законодателство, наводнените площи са недопустими заподпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделиетои селските райони 2023-2027, както са и недопустими за подпомагане като наводнени (пропаднали) площи, тъй като наводняването им, като изпълнение намярка от ПУРН не попада в регламентираната от европейското законодателстводефиницията за „ форсмажорни обстоятелства " и поради това обстоятелство ги изключва от подпомагане по мерките, финансиращи рискове в земеделието.В този случайнастояваме в рамките на ПУРН изрично да бъде посочен източникът на финансиране в случай на прилагане на мерките върху земеделските земи, от който земеделските стопани ще получат обезщетения за причинени вреди и пропуснати ползи".

„Като пълноправен член на Copa Cogeca ние ще обсъдим прилагането на мерки за управление на риска от наводнения с колегите си от другите държави - членки и ще предложим темата заобсъждане в съответните работни групи", подчерта Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз.