Приемът по процедура "Инвестиции в технологична и екологична модернизация" е за малки и средни стопанства

318 млн. лв. е бюджетът на първата отворена процедура за агросектора от Националния план за възстановяване и устойчивост. До 20 декември могат да се подават проектопредложения за „Инвестиции в технологична и екологична модернизация" чрез системата ИСУН. Финансирането е от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство" от НПВУ.

Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Подкрепата е за земеделските стопани

за следните целеви инвестиции:

- опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени;

- въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии;

- технологии за производство и организация в селското стопанство;

- автоматизиране на работните процеси.

Помощта ще подкрепи 50% от инвестицията на стопанина. Минималният размер на проекта му трябва да е 30 хиляди лева без ДДС, а горната граница е 1 млн. лева. Проектите трябва да се изпълнят в срок до 12 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Кандидатите за подпомагането трябва да са физически и юридически лица, регистрирани за 2021/2022 и 2022/2023 стопански години, които са микро, малки и средни предприятия по Закона за малките и средни предприятия.

Юридическите лица трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Няма изискване за минимален размер на стандартния производствен обем (СПО) за стопанството.

Има и други важни условия при кандидатстването, като: Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане, освен за фотоволтаична централа. Тя обаче трябва да е за собствена консумация. Така, че производство на ток не трябва да превишава средното годишно потребление на електроенергия на съответното стопанство.

Проектните предложения трябва да са за инвестиции, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично ви селскостопанско производство, съхранение на селскостопански продукти или подготовка на продукцията за продажба.

Кандидатите трябва да предоставят една предварителна оферта при кандидатстване, след което две съпоставими оферти след сключване на договора. Необходимо е, тъй като за част от допустимите разходи по проектите има пределни цени.

Също така заявените разходи трябва да съответстват на дейността по анкетна карта за 2022/2023 - култури и животни по вид, брой или площ и т.н.

Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно плащане. То се извършва в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента при спазване на изискванията, договора за финансиране и общите условия към него. Плащането може да се забави, ако Държавен фонд „Земеделие" поиска допълнително представяне на документи.

Списъкът на възможните активи, които могат да се придобият по процедурата включва:

- трактори, комбайни, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки;

- торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни;

- пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни;

- косачки, адаптери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване.

Самоходната земеделска техника подлежи на оценка от оценителната комисия по изготвена методика съгласно „Калкулатор земеделска техника".

Като разход се приема доставка и монтаж на:

- оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;

- оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;

- автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдната продукция за продажба;

- машини и оборудване за съхранение на продукция;

- системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни;

- машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Изборът на изпълнители/доставчици на дейностите трябва да е извършен след датата на подаване на предложение за изпълнение на инвестиции или след сключване на договора за финансиране. Крайните получатели трябва да представят документация по възлагането с избрания доставчик/изпълнител след сключване на договора за финансиране.

Инвестициите целят подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез двете цели:

1) инвестиции и дейности, които допринасят за опазване на компонентите на околната среда, включително за намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

2) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Критерии за оценка

Проектите на кандидати, които са до 40 години включително, получават 5 точки.

Ако заявеният размер на инвестиционните разходи е между 30 000 и 700 000 лв., се получават 10 точки, проекти над тази стойност получават по-малко точки.

Според съотношението между заявената стойност на разходите по проекта и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция могат да се получат до максимум 10 точки. Ако стойността на проекта и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е по-малко или равно на 2, се дават 10 точки. Ако е между 9 и 10 - се дава 1 точка.

Същото условие е и при съотношението между заявената стойност на разходите по проекта и средноаритметичният размер на оперативната печалба.

Производителите на биологични продукти

трупат допълнителни 10 точки

А 20 точки - кандидат с история като земеделски стопанин, поне с четири стопански години.

Приоритет имат и инвестициите и дейностите в чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци" и/или „Животновъдство" и/или „Етерично-маслени и медицински култури". За тях се получават до 20 точки.

Ако повече от 20% или 50% от одобрените разходи са за доставка и монтаж на фотоволтаици, се дават допълнителни съответно 5 или 10 точки.

Техническият процес, свързан с представянето на допълнителна информация/документи, е описан в Ръководството за потребителя за модул „Е-кандидатстване" в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

* Материалът е част от информационна кампания на ДФЗ.