Министерството на земеделието и храните обяви повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Целта е да бъде гарантирана по-широка представителност на неправителствения сектор и да бъдат попълнени незаетите групи с юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, частна дейност/кооперативни съюзи и наблюдатели.

Поканата е отправена към организации, работещи в сферата на общественополезна дейност и е насочена към следните незаети групи:

• защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

• гори;

• пчеларство.

За организации с предмет на дейност в частна полза, поканата е отправена за попълване на незаетите групи в сферата на:

• преработка на плодове и зеленчуци;

• месопреработване;

• млекопреработване;

• производство и преработване на етерично-маслени, лекарствени, маслодайни и декоративни култури.

Повторната покана за участие в избор на наблюдатели с право на съвещателен глас се отправя за попълване на незаетите групи: развитие на микро, малки и средни предприятия в областта на неземеделския сектор в селските район; насърчаване на схеми за качество; вероизповедания.

Всяко заинтересовано лице може в срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. да подаде своето писмено заявление и придружаващи документи за участие до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните или на електронен адрес: [email protected].

Подробна информация и образци на документи са публикувани на електронната страница на МЗХ в раздел „ОСП 2023-2027 г.“, рубрика „Комитет за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“, може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/komitet-za-nablyudenie-na-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-z/