- Какви са предизвикателствата пред земеделските производители в България и как се финансира секторът?

- България е страна с подчертано благоприятни условия за развитие на животновъдство и земеделие.  Поради тази причина голям брой хора се вписват в регистъра на земеделските производители и търсят различни възможности за развитие на бизнеса си. Животновъдството и земеделието се отличават като отрасъл поради своите специфики. Именно поради тази причина потребностите от парични средства за развитие на бизнеса също са индивидуални. Основните пера, за които земеделските производители търсят допълнително финансиране, са свързани с инвестиции в оборудване, имоти и техника или посрещане на текущи разходи.

Днес пред всеки един земеделски производител  са налице разнообразни варианти за финансиране, чрез които той да посрещне нуждите си от инвестиции или оборотни средства. Регистрираните земеделски производители имат достъп до различни видове субсидии, чрез които да подпомогнат развитието на своето стопанство. Субсидиите се предоставят под формата на безвъзмездни плащания от страна на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) или от Държавен фонд земеделие (ДФЗ).

Земеделски производители неведнъж са се оплаквали и споделяли, че срещат различни трудности и проблеми при усвояването на субсидии. Често например изплащането на вече одобрените средства се отлага за по-късен от първоначално обявения срок. Сеитбата на дадена земеделска култура или закупуването на фураж за животните обаче се правят в точно определен момент и забавата на субсидията води до недостиг на оборотни средства. Друго затруднение е, че държавата финансира безвъзмездно само част от проекта. Това налага необходимост земеделците и животновъдите да подсигурят средства за самоучастие. Именно в такива моменти практиката показва, че производителите в този сектор подсигуряват допълнително финансиране за стопанството си чрез кредитиране.

- Какво ще се промени с новата Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.? 

- За първи път през 2023 г. част от новата Обща селскостопанска политика са повишените изисквания за въвеждане на екологични практики в земеделието. За да получат съответните субсидии, земеделските производители трябва да приемат различни условия – намаляване на използваемите пестициди, намаляване на почвената ерозия чрез смяна на технологията на земеделие и други. Тези промени имат своите предимства и недостатъци. От една страна секторът ще подпомогне производството на качествена и чиста храна за потребителите, а от друга страна България ще бъде изправена пред своите основни конкуренти в глобалната търговия като Украйна и Русия, които се придържат към по-ниска производствена цена. За да няма значително увеличение на разходите за производство докато спазват екологичните норми, българските земеделски производители могат да използват камери, дронове за пръскане и други инструменти за приложение на препарати само в засегнатите зони от полето.

- Какви са специалните кредитни продукти, които предлагате за земеделските производители? С какво са по-различни от стандартните корпоративни кредити?

- Най-търсен от фермерите кредитен продукт на БАКБ е  „Револвираща кредитна линия с обезпечение залог на вземания към ДФЗ по схемите и мерки за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“.  При него банката финансира до 100% от очакваните субсидии за конкретната кампания. Предимствата на този продукт са фиксираната лихва за целия период на кредита, възможността за многократно усвояване и това че банката финансира всички схеми и мерки за кампания 2023 г.

Друг популярен продукт на БАКБ, насочен към фермери, е кредитът за покупка на собствена земеделска земя с финансиране до 70 или 100 %. При първата възможност земята, която се купува, служи за обезпечение на кредита, като се финансират до 70 % от стойността на покупката, а останалото е самоучастие. При втората възможност се приема за обезпечение ипотекирана собствена земя и се отпуска финансиране до 100 % покупката на новите парцели след извършване на съответните експертни оценки. Тази опция е подходяща за земеделци, които имат вече достатъчно собствена земя. Ипотекирайки нея, не се налага да влагат собствени средства в покупката на нови парцели.

Добра възможност, която банката предлага, е инвестиционен/оборотен кредит с гаранции от Националния гаранционен фонд. Той е насочен към предприемачите в земеделието. Чрез него може да се финансират покупката на земеделска техника, съоръжения, строително- монтажни дейности и оборотни нужди. Структурираме кредита по начин, изцяло съобразен със сезонността на земеделската работа и характера й, като вноските по главницата са в сезоните, когато фермерите имат активни продажби. Например, ако бъдещ предприемач реши да закупи машина, с която да обработва своята нива или тя да помага при селското стопанство, то банката ще финансира закупуването на машината като приема за обезпечение само нея.