Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК", който е в помощ на кандидатите по схемите и мерките на директни плащания през Кампания 2023.

Той може да бъде достъпен, като се влезе в Системата за електронни услуги (СЕУ), след това се избере „Публични справки“ - Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК".

Калкулаторът работи с актуалната към момента номенклатура на земеделските култури (подредени по азбучен ред) и позволява да се обработва въведената информация, като дава веднага резултат от проверката за спазването на изискванията по интервенциите.

Право на подпомагане по Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ) имат земеделски стопани, които извършват дейности по поддържане на екологичната инфраструктура, която се намира в техните стопанства и за премахването на храстова растителност не използват шредери, мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност. Видовете екологични практики и екологична инфраструктура, както и дейностите, които трябва да се извършват, са описани подробно в чл.39 на НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Плащането по схемата Еко-БРЕИ е диференцирано според типовете земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи, а плащането за обработваеми земи е диференцирано и според това дали с площите, на които са приложени практиките се изпълняват и задълженията по стандарта за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8) одобрен съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП.

Съгласно изискванията за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8) в земеделското стопанство следва да има определен дял в обработваемите земи, които са отделени за непроизводствени площи или обекти. В случай, че земеделският стопанин извърши предвидените дейности в еко схемата, които надхвърлят изискванията на ДЗЕС 8 ще може да получи плащане за дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8 и за площите с екологична инфраструктура, с които изпълнява изискването на ДЗЕС 8.

Право на подпомагане по Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК) имат земеделски стопани, които прилагат върху площи обработваеми земи по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/2115 и/или върху площи, заети с медицински и ароматни култури в техните стопанства, земеделски практики, подробно описани в чл.45 от НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.