Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 30 януари 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Основна тема в дневния ред на събитието е състоянието на селскостопанските пазари в резултат на усложнената външнополитическа обстановка в Черноморския регион. В България тези смущения се наблюдават при пазара на зърно. Обемите, внесени от Украйна, изправят българските земеделски стопани пред сериозни предизвикателства като затруднена реализация на произведения в страната маслодаен слънчоглед, ограничени складови наличности и съответните разходи, ценови натиск и др.

В българската позиция се посочва, че следва да се използват всички налични възможности и инструменти за подкрепа на сектора. При активирането на извънредна мярка следва да бъде предоставена възможност на държавите членки да определят методиката и критериите за предоставяне на финансова помощ, също така да се осигурят максимално опростени процедури и бърз механизъм за получаване на помощта.

Представителите на държавите членки ще обсъдят още и информация от Европейската комисия относно възможностите на биоикономиката в светлината на настоящите предизвикателства със специален акцент върху селските райони. България и източноевропейските страни имат значителен потенциал за нарастване на устойчивото производство на биомаса, чрез увеличаване на продуктивността. Същевременно са необходими политики, насърчаващи балансирано развитие на първичния аграрен сектор и преработвателната биобазирана индустрия, се казва още в българската позиция.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени и други важни теми, които засягат преразглеждане на законодателството в областта на транспортирането на животни - съществена част от производството на храни, както и временна дерогация от максималния праг, определен за обвързана подкрепа за подпомагане на доходите за референтната 2023 година.