В много европейски страни има инсталации за преработка. Като всяка друга биомаса и от сламата се правят палети и брикети

Доц. д-р Енчо МЯНУШЕВ

Проучванията на наши аграрни учени през последните години показаха, че около 30% от количествата слама, около 60-65% от царевицата, около 80% от слънчогледовите стъбла, шлюпки, изрезки от овощни градини и лозя, тютюневи стъбла могат да бъдат използвани за енергийни цели.

Основна част от обработваемите земи на България дават добри реколти. Получават се високи добиви от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и др. По този начин на полето се произвеждат милиони тонове слама. Неприбраните остатъци от тях могат да доведат до по-ниски добиви през следващите стопански години. Също така могат да се развият и болести и неприятели по съответните отглеждани култури на следващата година. Изгарянето на остатъците на обработваемите площи е най-лесното решение, но то създава известни проблеми от екологична гледна точка, като се ликвидира определен енергиен потенциал.

В Европа отдавна използват сламата за енергия

Технологията за изгаряне на сламата не е нова. В Испания, Дания, Англия има инсталации, които изгарят сламата. Тя може да бъде източник на топлина, с която може да се отопляват сгради, оранжерии и други обекти, като сушилни. Също загряване на вода за бита и производството.

В Европа използването на сламата за енергийни цели е най-широко разпространено в страните от Северна Европа.

В Дания около 70-80% от фермите използват котли за изгаряне на слама. В страните от Централна Европа - Чехия, Словакия, Полша непрекъснато нараства броя на фермите, които използват сламата като източник на енергия.

При оформянето на икономическата оценка за инвестиция за производство на пресована слама за енергийни нужди от решаващо значение е какъв е видът на сламата и добива от декар, разходите за превоз, размера на фермата и през кои сезони се реализира. От значение е и техническата обезпеченост на фермите със съвременни селскостопански машини, кредитни и лизингови задлъжения. Трябва детайлно при всеки отделен случай да се прави анализ на постоянните и променливи разходи.

Наши аграрни учени доказват, че е

изгодно сламата от зърнени култури, рапица,

царевица и други растения да се използва за

производството на енергия

Като всяка друга биомаса и сламата може да се използва за производство на биопелети и биобрикети.

Те могат да се изгарят в котли, пригодени за изгаряне на пресована слама. Смисълът от използването на сламата като източник на енергия може да се обобщи в следните предимства:

  • Разходите са минимални за производството на сламата - само балиране, транспорт и съхранение.
  • Висок добив от слама - например при рапицата - около 1,5 тона на декар.
  • Механизация на процеса на събиране и обработка на сламата.
  • Пепелта от сламата може да се използва за внасяне в почвата като подобрител.
  • Отделя топлина като дървата и въглищата.
  • Понижаване процента на вредните емисии, отделяни в атмосферата при изгаряне.
  • Възможност за получаване на субсидии и финансиране от фондовете на ЕС.