В Държавен вестник от днес, 5 август 2022 г., в публикувано постановление на Министерски съвет за Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното. 

От първо число на следващия месец - т.е. през септември, влизат в сила новите такси. А те са:

Чл. 1. За извършване на лабораторни изпитвания на проби от продуктите по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), на основание чл. 180, ал. 1 от ЗВСН се събират следните такси - вижте таблицата тук.
Чл. 2. За издаване на протокол от лабораторно изпитване се събира такса в размер 5 лв.
Чл. 3. За извършване на лабораторно изпитване за определяне на действително и общо алкохолно съдържание и последващ контрол на вторичен продукт се събира такса в размер 75 лв.
Чл. 4. За издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се, когато държавата вносител е въвела такова изискване) се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 5. За заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде се събира такса в размер 3 лв.
Чл. 6. За разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани винопроизводители/оцетопроизводители) се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 7. За разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители) се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 8. За издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗВСН за производство на сортово вино се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 9. (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. в 7-дневен срок от датата на заявяване на съответната административна услуга или дейност – за таксите от чл. 1 до чл. 3;
2. при подаване на заявление – за таксите от чл. 4 до чл. 8.
(2) Дължимите такси се заплащат по посочените на електронната страница на Изпълнителната агенция по лозата и виното начини. За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Изпълнителната агенция по лозата и виното.