Другият вариант е дървесна меласа. Състои се от около 65% разтворими захари, което е еквивалент на процента захари в други видове - от тръстика, цвекло или цитрусови

Жени Владинова

Липсата на фуражи, както и високите им цени, са причина специалистите по хранене на домашни животни да търсят алтернатива. Или, както казва поговорката, неволята учи. И ето, че специалисти от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите в ЕС отново активират интереса си към дървесните остатъци – стърготините, като храна за преживни животни – говеда и агнета. Тук е мястото да припомним, че използването на дървесни остатъци за хранене на животни започва по време на Втората световна война.

Дървесните стърготини се състоят от сложни въглехидрати,
чийто процент варира в зависимост от вида на използваните дървета и техния етап на растеж. Като цяло дървесните остатъци съдържат главно целулоза (50%), хемицелулоза (20-30%) и лигнин (15-35%), в допълнение има и малки количества разтворими захари, мастни киселини, алкохоли и протеини, особено в дървесината на някои дървета като бор и широколистни в ранните им стадии на растеж.

Много важна е обработката

Предлагат се различни химични, биохимични и физични обработки за повишаване на смилаемостта на дървесината от животните. Различните варианти включват:

* хидролиза с различни киселини за разтваряне на целулозата;

* обработка с алкални вещества и амоняк за осапуняване на естерните връзки;

* разрушаване на химическите връзки лигнин-целулоза с различни химикали за получаване на смилаема целулоза;

* смилане до много малък размер на частиците, за да се промени кристалната структура на целулозата;

* високоенергийно облъчване за разрушаване на химическите връзки на лигнин и целулоза.

Какво показват експерименти при изхранване на животни

В специализирано проучване дървесните стърготини от бор, дъб, трепетлика и други дървесни видове са били включени само 10% от диетата на говеда за месо. Резултатът е добър. Но когато са хранени с 15% дървени стърготини, те имат по-ниско живо тегло в сравнение с животни, хранени с трева.

В друго проучване дъбовите дървени стърготини се изхранват на 5% и на 15% от дажбата и се сравняват с животните, хранени със смляно сено. Данните за ефективността показват, че дървените стърготини могат да се използват успешно на нива до 15% от диетата, без това да влияе значително върху производителността в говедовъдството. Грубите смлени стърготини дават по-добри резултати от фино смлените.

Стърготини за млечни говеда

При млечните говеда е доказано, че стърготини от трепетлика могат да заменят 30% от конвенционалната диета при млечни крави, произвеждащи 20 кг мляко дневно, без да се намалява приемът на смилаеми сухи вещества или производството на мляко. Кравите, консумиращи стърготини от трепетлика, също поддържат нормално ниво на млечни мазнини. На определени етапи от жизнения цикъл на млечните крави разреждането на храната с дървесни отпадъци позволява регулиране на енергийния прием и по този начин предотвратява нежеланото угояване.

В друг експеримент приемът на зърно е бил контролиран чрез включване на 45% дървесни влакна със зърно в храната на млечните крави.

За угояване на агнета

Преработените дървесни остатъци са добавени към диетата и на угоявани агнета на 60%, в резултат на което се отчита нарастване темпа на растеж със 7%, както и по-висока смилаемост на сухото вещество в сравнение с агнетата, които получават само сено като фураж. Тези резултати се дължат на увеличаването на нетната енергия на дървесината след химическа или физическа обработка, както и на повишената ефективност на животното при превръщането на тази енергия в търбуха в летливи мастни киселини.

Течни дървесни остатъци

Съществуват и течни остатъци, получени при обработката на дървесина, или чрез сулфуриране за производство на целулоза, или чрез налягане с водни пари за производство на дървени панели. Полученият материал в този случай, който се нарича дървесна меласа, се състои главно от около 65% разтворими захари, което е еквивалент на процента захари, открити в други видове меласа от тръстика, цвекло или цитрусови. Това позволява да се осигурява важен източник на енергия в храната на животните.

Дървената меласа е използвана в някои експерименти при 10% от общите концентрати при угоени агнета след смесване с карбамид. Няма значителни разлики в производството на животни в случай на хранене на дървесна меласа или други видове, като меласа от цвекло, без вредни за здравето или метаболитни ефекти върху животното.

Особености, които да се вземат предвид
Въпреки че ограничени количества дървесни остатъци или дървесни стърготини могат да се използват като заместител на грубите фуражи или „разредител” в диетата на преживните животни, очевидно е, че повечето видове дървесина, изхранвана без химическа или физическа обработка, дава незадоволителни резултати като основни компоненти в храната на преживните. Това налага промяна на дървесината чрез обработки, за да стане тя по-приемлива и смилаема от преживните животни.

Дървесните остатъци, които са били изложени на химическа обработка, трябва да бъдат внимателно изследвани за остатъчни химикали, които влияят неблагоприятно върху здравето и производството на животните.

Сухите дървесни остатъци съдържат само малки количества или могат почти да бъдат лишени от много основни хранителни вещества. По този начин животните, приемащи диети с големи количества дървесни материали, могат да се сблъскат с проблем - влошено здраве, ако диетите не са правилно балансирани.

Повечето дървесни остатъци имат относително високо съдържание на влага, което причинява проблеми при съхранението. Следователно са необходими изследвания за прилагане на евтини средства за запазване качеството им. Опазването чрез силозиране и използването на инхибитори на плесен са подходи, които могат да дадат добър резултат.

За млечните говеда е доказано, че стърготините от трепетлика могат да заменят 30% от конвенционалната диета при млечните крави, без да се намалява приемът на смилаемо сухо вещество и производството на мляко.
За млечните говеда е доказано, че стърготините от трепетлика могат да заменят 30% от конвенционалната диета при млечните крави, без да се намалява приемът на смилаемо сухо вещество и производството на мляко.
Преработените дървесни остатъци са добавени към диетата и на угоявани агнета на 60%, в резултат на което се отчита нарастване темпа на растеж със 7%, както и по-висока смилаемост на сухото вещество в сравнение с агнетата, които получават само сено като фураж
Преработените дървесни остатъци са добавени към диетата и на угоявани агнета на 60%, в резултат на което се отчита нарастване темпа на растеж със 7%, както и по-висока смилаемост на сухото вещество в сравнение с агнетата, които получават само сено като фураж