Земеделското министерство пусна актуален наръчник за кампания 2021 г.

Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г. публикува Министерството на земеделието, храните и горите. В него са разписани основните изисквания за подпомагане по схемите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Ето кои са важните дати и съобщения за земеделските стопани:

Схеми за подпомагане, базирани на площ

Бенефициентите по тези схеми трябва да знаят, че когато попълват своето заявление ще им бъде предоставено описание с допускани грешки, които могат да доведат до спиране или намаляване на субсидията. Кандидатът трябва много внимателно да ги прегледа и да прецени дали да въведе корекции в заявлението. Много съществено е стопанинът да не пропусне да заяви участие по всички схеми, на които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснал някоя от схемите, след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия.
В документът се съобщава на фермерите, на които се отпуска помощ по Зелените директни плащания (ЗДП), че

ще бъдат проверявани от 15 май до 15 юли

В този период на полето трябва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от тях), с които изпълняват изискването за диверсификация.

При заявяване на екологично насочени площи (ЕНП) в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за ЗДП или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им. Върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2021 г. През същия период има и забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) върху тези площи. Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2021 г. През този период не трябва да се прилагат ПРЗ, а ако са засети по-рано, не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето.

Забраната за РЗ-препарати за азотфиксиращите култури започва със засяването им и свършва след прибирането им.

Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2022 г., изискването е да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

Младите земеделски стопани, които заявяват помощ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) трябва да знаят, че плащане по схемата повече не се отпуска, ако земеделският стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице. Ако се установи, че кандидатът е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която би получил.

Подпомагането към дребните стопани се формира ежегодно и индивидуално в зависимост от заявените схеми, като не надвишава левовата равностойност на 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на левовата равностойност на 500 евро. Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие. Земеделските стопани, влезли в Схемата за дребни земеделски стопани през 2015 г., трябва да потвърждават участието по схемата всяка година чрез подаване на общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП, напомнят авторите на наръчника.

Зеленчукопроизводители, подпомагани с обвързана подкрепа
трябва да знаят, че освен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2021, в периода 1 до 31 декември 2021 г., следва да представят и декларация за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА.

Представените документи ще бъдат

изпращани за проверка в НАП

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за кампания 2021, трябва да са издадени в периода 1 януари - 31 декември 2021 г.

Важни срокове за животновъди

* От 12 юни до 30 август през кампания 2021 г. е периодът на задържане на животните (по схемите за млечни и месодайни крави и такива под селективен контрол, 5-9 млечни крави в планински райони, овце и кози майки и същите под селективен контрол и в планински райони (10-49 бр.), биволи), заявени за обвързано с производството подпомагане.

* От 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. е срокът, в който трябва да са издадени документите за доказване на реализирано мляко и месо.

Относно реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други фермери за изхранване на животните, от земеделското министерство предупреждават, че ще се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Авторите на наръчника напомнят и на земеделските стопани в направление месодайно говедовъдство, че трябва да са реализирали на пазара животни, съответстващи на най-малко 0,2 животни от същия вид на допустимо за подпомагане (и най-малко 0,25 животни от същия вид, ако са под селективен контрол).

* Документите за реализация на мляко или месо се подават от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФЗ заедно със заявлението за подпомагане за директни плащания.