Отстраняването на ненужни, болни, съхнещи листа в оранжериите е една от трудоемките задачи в поддръжката на съответната култура. В повечето парници, независимо от размерите им, тази дейност се извършва на ръка, което създава значителни проблеми и оскъпява продукцията. Нидерландската фирма Saia Agrobotics BV е част от световната роботика и изкуствения интелект в селското стопанство. Тя предлага на потребителите устойчиви решения за продоволствена сигурност на базата на бързо нарастващата автоматизация в земеделието, като произвежда роботи, разработени върху принципите на механотрониката.

На пазара се предлага, а в оранжериите и вече работи, роботът Agrobotic за събиране на листа, който е част от програма в отговор на някои отрицателни явления в оранжерийното производство. Неговата производителност е около 3 дка/час в зависимост от културата и площите за обработка. Тази по-сложна и деликатна дейност е в пряка зависимост от обезлюдяването на селските райони и намаляващия брой желаещи да работят в оранжерия, особено такива с по-висока квалификация. Очевидно преходът към автономно земеделие на закрито с по-висока производителност и точност е вече неотложна необходимост. Въпросът в страните с развито зеленчукопроизводство вече се решава от роботи, които заместват липсващите работници. А с ИИ оборудване и 3D дизайни производителите контролират оптимално фермите си, така че пазарната себестойност, комуникацията и контролът да гарантират реализацията на продукцията.

Agrobotic подпомага прехода към автономно земеделие на закрито
Agrobotic подпомага прехода към автономно земеделие на закрито