Проучването предполага, че има нужда от подобрени управленски практики за намаляване на нивата им във водата

Изследователи в Дания са разработили симулационен модел, който предвижда излужване на нитрати от изкуствено дренирани полета. Проучването предполага, че има нужда от подобрени управленски практики за намаляване на нивата на нитрати в дренажната вода.

Когато едно поле е изкуствено дренирано, това също увеличава риска от излужване на хранителни вещества като азот (N) и фосфор. Излужването на нитрати представлява риск за водоемите реципиенти: реки, езера и крайбрежни води.

Азотен баланс

Сагар К. Мотарджеми и нейни колеги от Университета в Орхус и Геоложката служба на Дания и Гренландия (GEUS) разработиха модел за оценка на това колко от използвания азотен тор е склонен към излужване през дренажните системи, както и какво се случва с азотния баланс на полето.

От 1999 г. датската Програма за оценка на излужването на пестициди (PLAP) от името на датското правителство предоставя резултати за рисковете. Висококачествените данни, събрани от PLAP, са основата за това проучване.

Използвайки агроекологичния модел DAISY, изследователите успяха да оценят риска от изтичане на N през дренажната система. DAISY взема предвид атмосферата, растенията, почвата и водата, които са основните компоненти на селскостопанска система, включени в един модел.

Моделът симулира излужването на нитрати през дренажните системи и поглъщането на N от културата с висока точност, което може да доведе до груби приближения на други компоненти на N баланса, трудни за измерване в действителност.

Колко от входящия N се губи

„Въз основа на симулациите от модела, средногодишно за 10 години, 70% от внесения азот се използва от културите, 11% е излужен в подпочвените води, 9% е излужен през дренажната система, докато 7% е загубен чрез например денитрификация“, обяснява Сагар К. Мотарджеми.

Учените стигат до заключението, че има нужда от подобрени практики за управление за намаляване на нивата на нитрати във водата в дренирани земеделски полета.

Стратегия за смекчаване

Проучването е проведено в Дания при конвенционални практики за управление и обработка на почвата. Относително високи концентрации на нитрати са измерени както в подземните води, така и в дренажните зауствания през периодите, когато почвата е оставена гола.

„Това ни принуждава да предположим, че практиките на управление и сеитбообращението трябва да бъдат подобрени, за да се намали този риск. Една от стратегиите за смекчаване е да се гарантира, че почвата не се оставя некултивирана за дълги периоди, тъй като след прибиране на реколтата може да има остатъци. А пресните остатъци и почвената органична материя се минерализират по време на разлагането и това може да представлява риск от N-излужване, ако няма растения, които да го използват”, казва Сагар К. Мотарджеми.