Селското стопанство чрез торовете, пестицидите, напоителните води допринася за задълбочаване на проблема

Доц. д-р Енчо МЯНУШЕВ

Защо е важно да опазваме почвите и селскостопанската продукция от замърсяване. Проблемът със замърсяването е важен, тъй като живите организми са възникнали и са приспособени да съществуват при определени концентрации на химичните елементи и техните съединения в почвите и в околната среда като цяло. Отклоненията от тези концентрации нарушават нормалното функциониране на организмите и могат да доведат до тяхното загиване.
Както сполучливо е отбелязано от Alloway and Ayres (1994 г.) замърсяването е най-сериозният от всички проблеми на околната среда и представлява голяма заплаха за здравето и благополучието на милиони хора и глобални екосистеми. Другите проблеми на околната среда са или пълно, или частично причинени от замърсяването. Те включват глобалното затопляне, климатичните промени и загубата на биологично разнообразие чрез изгубване на много видове. Днес фактически би могло да се спори и да се доказва, че всички почви в индустриалните страни са засегнати поне в малка степен от разсеяни вещества включително кадмий, олово и органични замърсители.

В бъдеще

натоварването на околната среда ще се увеличава

в резултат на ръста на населението и стремежа към по-високи жизнени стандарти. Тези обстоятелства ясно показват, че са необходими политика и мерки за опазване на почвите.
Кои са източниците на замърсяване?

Природните процеси на формиране на земната кора са довели до геохимично обогатяване на някои места с определено химични елементи (включително и радиоактивни), които могат да представляват замърсяване и опасност за живите организми. Съвременната вулканична дейност също допринася за увеличаване на концентрациите на някои елементи в околната среда на определени територии.
Антропогенните процеси са другият важен източник на замърсяване.

Антропогенната дейност в глобален мащаб

е по-големият източник на замърсяване. Едно сравнение на природното и антропогенното количество на разсеяни елементи, емитирани в атмосферата (Campbell et al. 1983) показва, че около 15 пъти повече кадмий, 100 пъти повече олово, 13 пъти повече мед и 21 пъти повече цинк се емитират от човешката дейност от колкото от природни процеси.

Има сведения, че замърсяване на почви с тежки метали вероятно от преработване на руди в Римската империя е имало още преди 2000 години (Martin et al., 1979). Интензивното замърсяване обаче започва през последните 200 години с ръста на индустриалното развитие. Този интензивен период на замърсяване обхваща в Европа 200 години (Aaaby and Jacobsen, 1978, за Дания, Levitt et al., 1979, за Англия). В Германия се наброяват 35 000 места, замърсени от индустриална дейност и отпадъци (Franzius, 1987), а във Великобритания 50 000-100 000 такива места. В Северна Америка периодът на интензивно замърсяване обхваща 80-100 години (Norton, 1986). В България този период е около 40 години.

За опазването на почвите и селскостопанската продукция от замърсяване се работи едновременно по три паралелни направления.

Усъвършенстване на законодателство

Своевременното разработване на закони и наредби които да регламентират имитирането на продукти в околната среда, концентрациите на врени вещества в почвите, водите и въздуха, както и санкциите за нарушителите в законовото условие за опазването на почвите. Съдържанието на Pb, Cu и Zn в българските почви е регламентирано с Наредба от 1979 г. Изработени са норми и за пестициди, Cd, Nl, Cr и Hg и нефтопродукти. Следва обаче да се разработят норми и за други елементи, за някои органични замърсители, както и за някои елементи на хранене на водите от замърсяване и др. Полезно ще бъде да се фиксират и горните граници на концентрациите на хранителните елементи в почвата с оглед да се предпазят почвите, водите и селскостопанската продукция от замърсяване. Създаването на подходяща законова и нормативна основа е необходимо условие за успешното опазване на почвите и околната среда.

Технологии в промишлеността

Съвременната промишлена дейност, като производство на руди и метали, обработката на метали, химическите производства, производството на различни изделия и т.н. е свързана с отделянето в околната среда на вредни вещества и отпадни продукти. С оглед тяхното намаляване следва да се заменят старите технологии и да се въведат най-добрите достъпни технологии и още по-добре най-добрите съществуващи технологии. При горивата замяната на оловните с безоловни бензини ще допринесе за намаляване на замърсяването на почвите около пътните магистрали.

Селско стопанство

Значителна част от замърсяването на почвите и околната среда може да дойде от селското стопанство чрез торовете, пестицидите, напоителните води, депонирането на битови отпадъци и други отпадни продукти и т.н. В тази връзка възниква потребността от много добре премерени прецизни технологии за въздействие върху почвите и растенията. С други думи възниква необходимостта от прецизно земеделие. Земеделието трябва да бъде екологосъобразно, но без да бъде прецизно, то не може да бъде и екологосъобразно.
Прецизното земеделие може да се постигне само на строго научна основа с участието на редица селскостопански специалности сред които важно място заема количественото почвознание, в което се включва и почвеното плодородие (агрохимията).

Потребителите все повече обръщат внимание на качеството на храната
Потребителите все повече обръщат внимание на качеството на храната
Някои от дейностите в селското стопанство водят до замърсяване
Някои от дейностите в селското стопанство водят до замърсяване
Растителнозащитните практики, както и торенето, могат да замърсят агропродукцията, ако не се прилагат правилно
Растителнозащитните практики, както и торенето, могат да замърсят агропродукцията, ако не се прилагат правилно