От 1 април Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), програма Life, енергийната ефективност на „Хоризонт 2020“ и част от предизвикателството „Хоризонт 2020“ „Действия в областта на климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини" ще се управляват от новата агенция към Европейската комисия CINEA - Изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда. 

Всъщност CINEA (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) е новото име на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия (INEA). Промяната е с цел да отрази своята ключова роля в подкрепата на европейската зелена сделка, както и да поеме нови роли.

CINEA ще продължи да управлява съществуващи проекти на INEA, като например "Транспорт и енергия" от Механизма за свързване на Европа (CEF), но ще изпълнява нови програми 2021-2027 г. с оглед на „изпълнението на необходимите действия за постигане на неутралност на климата в Европа до 2050 г.“.

CINEA ще продължи да управлява изпълнението на Иновационния фонд, който има за цел да подкрепи стратегическата визия на ЕК за климатично неутрална Европа до 2050 г.

В рамките на програмата „Хоризонт Европа“ новата агенция ще приложи клъстера „Климат, енергия и мобилност“.

CINEA допълнително ще разшири фокуса си върху проектите за опазване на околната среда, опазването на природата, климата и чистата енергия, като поема изпълнението на програмата LIFE.

Новата агенция също така ще поеме Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF)* и ще управлява два нови механизма, допринасящи за възобновяемата енергия и неутралността на климата: бъдещият Механизъм за финансиране на възобновяемата енергия; и Механизма за справедлив преход, който подкрепя регионите, най-засегнати от прехода към неутралност на климата.

CINEA ще работи с над 500 служители и бюджет от около 52 милиарда евро до 2027 г.

* Европейският фонд за морско дело и рибарство скоро ще бъде заменен от новия Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF), амбициозен пакет за подкрепа за прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на Съюза и програмата на ЕС за международния океан управление.