На 6 ноември приключва приемът по де минимис за животновъди, а на 13 ноември – по мярка COVID 3

До края на работната седмица стопаните с трайни насаждения имат възможност да кандидатстват за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат в периода на масов листопад. За целта трябва да подадат заявления в областните служби по „Земеделие“ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Срокът за отчитане на дейностите е до 13 ноември, а до 11 декември ще бъдат изплатени средствата. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.

Преди да закупуват продукти за растителна защита, стопаните трябва да имат предвид, че те трябва да са закупени от търговци, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, а продуктите са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти. Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци и по смисъла на Търговския закон.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.

Седмица след това, на

6 ноември приключва вторият прием по de minimis за животновъди

Допълнителният прием е във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за предоставяне на възможност за финансиране на стопаните, които не са успели да кандидатстват по първия прием, когато над 13 хил. животновъди успяха да получат близо 23 млн. лева през септември.

През този прием е предвиден бюджет от 2 660 000 лв. Целта на извънредната помощ е да подкрепи стопаните, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Общият размер на средствата по схемата de minimis, който един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

Най-късно до 10 декември те ще получат до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол; до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави; до 20 лв. за млечни крави в планински райони; до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници; до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол; до 80 лв. за биволи; до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони; до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.

На 13 ноември приключва приемът по извънредна помощ за малки и
средни предприятия – COVID 3

Кандидатите трябва да подадат заявление за подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице. Допустими за подпомагане са микро-, малки или средни предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане или развитие на селскостопански продукти.

Подпомагането е предназначено за предприятия, преработващи първична земеделска продукция като: мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, реработка и/или маркетинг на маслиново масло; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Предприятията трябва да са и извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Финансовата помощ е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието, и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.
Таванът на финансова помощ за предприятията е до 50 хил. евро. Подмярката е с бюджет от над 7 млн. лева.