Националната служба за съвети в земеделието (Териториален
областен офис - Сливен) и Областна дирекция по безопасност на храните
/ОДБХ/ - Сливен организират информационен семинар с демонстрация на 30-и юни, вторник на тема "Интегрирано управление на вредители при отглеждане на трайни насаждения“. 

Семинарът ще се проведе в залата на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/- Сливен (гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе №4), а практическо занятие -  в земеделско стопанство в с.Самуилово и с. Панаретовци. 

Присъстващите ще разберат повече за:

- Растително здраве – прогноза и управление на вредителите при трайни насаждения

- Мониторинг и отчитане на икономически важни вредители с феромонови уловки – практическо занятие в земеделско стопанство в с. Самуилово и с. Панаретовци

- Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ и дейности на НССЗ по мрежа №9 "Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци".

- Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Вижте програмата.