Нотариуси отказват заверки на договори за земя и обекти

07 април 2020
Агробизнес
16587
Няма снимка
Срокът за кандидатстване от животновъдните ферми е до 15 май, но явно ще се наложи удължаванего му
1 2
 

Срокът за кандидатстване по подмярка 6.3 ще е недостатъчен

Диана Ванчева

В момента е отворен целеви прием по подмярка 6.3, която оказва стартова помощ за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014-2020 г. По него експертите от териториалните областни офиси на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) започнаха да се подготвят и оказват съдействие на земеделски стопани желаещи да подадат проектни предложения.

Целевият прием за проектите ще бъде отворен до 15 май 2020 г.

Общият бюджет от 11,7 млн. лева е изцяло предназначен за животновъдите. Целта тази година е повишаване на биосигурността в стопанствата, предвид установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици.

Финансовото подпомагане за едно малко стопанство е в размер на 15 хил. евро, което ще се изплаща на два транша

За да получите безплатно изготвяне на проектното предложение от експертите на НССЗ следва да подадете заявление за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2. Него можете да свалите от страницата на НССЗ, обяснява Петя Куманова, главен директор.

Попълненият и подписан формуляр от стопаните може да се изпрати чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на офиса на НССЗ.

Земеделските стопани, потенциални кандидати по подмярката обаче срещат затруднения при набавяне на необходимите за кандидатстване документи и са притеснени, че няма да успеят да спазят срока. Какви са причините, обяснява ни Куманова.

Нотариусите са ограничили своята дейност само за много спешни случаи и отказват да заверяват или анексират договори за наем на земя или животновъдни обекти.

Известно е, че и влизането в областните градове е контролирано и затруднено.

Един задължителен изискващ се документ е становище от РИОСВ, а тя, както е известно, обслужва няколко съседни области.

Изпращането на заявление до РИОСВ и получаването на входящия номер и съответно становището става чрез куриерски фирми, което също забавя процеса на получаването.

Почти всички служби работят с намален състав или с намалено работно време. И това съответно води до забавяне при набавяне да документи, необходими при кандидатстването. Визират се и БАБХ, областните дирекции по земеделие, Службата по геодезия, картография и кадастър, банки и издатели на електронни подписи и т.н.

Неяснота има с документите от БАБХ

Тези стопани, които са подали документи там, не могат да ги получат, защото не могат да бъдат издадени преди да бъде посетено стопанството от служителите на агенцията. А такива посещения в момента са спряни. И се получава параграф 22.

В областните дирекции по безопасност на храните все още не са наясно и по документа за планираната инвестиция по т. 21 от списъка с документи за кандидатстване, доказващ, че планираната инвестиция отговаря на изискванията за биосигурност. Все още няма образец на бланка за него при тях.

Като експерти се стараем да работим в момента основно по телефон, електронна поща и т.н. дистанционни методи за комуникация, но срещаме затруднения от гледна точка на това, че някои малки фермери нямат техническа възможност да ни изпратят документите си сканирани, което означава, че не можем да им оказваме необходимата консултантска помощ и да работим по изготвяне на проектните им предложения, допълва Петя Куманова.

Консултантите ограничават личните контакти, тъй като трябва да са отговорни както за здравето на клиентите, така и за своето. В същото време посещаването на различни институции е предпоставка за неспазване на правилата.

Целевият прием, съвпаднал с началото на извънредното положение, притеснява всички и заради факта, че и стопаните виждат и разбират, че предстои икономическа криза и все повече се колебаят и губят мотивация

Невъзможността експертите да комуникират очи в очи с тях ги прави още по-несигурни.

Куманова смята, че би било от полза за всички, ако приемът се удължи.

В момента съветваме земеделските стопани, които искат да кандидатстват по подмярка 6.3 да се свържат с експертите от най-близкия за тях офис на НССЗ, допълва тя. След като експертите се запознаят подробно с тяхната дейност и намерения, ще им бъдат дадат подробна и изчерпателна, и безплатна, разбира се, информация. Може да е в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Могат да им се доверят, заради богатия опит, които е натрупан вече при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства.

Какви са накратко условията за кандидатстване по подмярка 6.3

Настоящия прием за развитието на малки стопанства е целеви . По него са допустими земеделци, който имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро.

Над 50% от обема трябва да е формиран от овце, кози, свине и птици.

Важно!

В бизнес плана трябва да се заложи увеличение на икономическия размер с минимум 2000 евро СПО с приоритетните животни. Но е и допустимо увеличението да бъде със земеделски култури или животни, извън приоритетите в настоящия прием.

Освен изискването за икономическия размер, кандидатите към датата на подаване на заявлението трябва да регистрирани като земеделски стопани, да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя и собственици и/или ползватели на животновъдните обекти.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

Предоставя се за максимален срок от 5 години при коректно изпълнение на бизнес плана. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

-първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ;

-второ плащане е левовата равностойност на 5 000 евро - когато след извършена проверка от Разплащателна агенция се установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокът, в който да се изпълни бизнес плана, се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ.

Зависи от заложената крайна дата на периода за проверка.

Бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция, свързана с повишаване на биосигурността.

Приоритет ще се дава на проекти на земеделски стопани с овце,кози, свине и птици, такива, чийто животни са били унищожени в следствие на заболяване от африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни и инфлуенца (грип) по птиците.

С повече точки ще бъдат и земделски стопанства, в райони с установено огнище на някое от по горе изброените заболявания, стопанства в планински райони, стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдство.

Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 15 точки, съгласно критериите за подход.

НССЗ продължава да дава съвети и услуги

Използват се и алтернативни форми за консултации

В условията на пандемията от COVID-19 Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) продължава да работи със земеделски стопани. Но като им предоставя алтернативни на директния контакт начини за получаване на консултации и информация.

За да предпазят себе си и стопаните консултантите са принудени да ограничат дейностите си, свързани с посещения на стопанства и пряк контакт с хората.

Все пак нашите колеги продължават да приемат в териториалните ни офиси, като спазват всички изисквания за необходимата дистанция и използването на лични предпазни средства, казва Петя Куманова.

Използването на дигиталните технологии за комуникация и обучение и онлайн подаване на документи, може много да помогне в тази ситуация на .

Това е показателен пример защо е нужно по-широкото навлизане на технологиите в земеделското производство и в работата на консултанта.

Използването на технологии е широко понятие. В някои случаи може да става дума за използване на електронни таблици или дори заснемане с GSM на кратко клипче от стопанството

В други случаи - кадри и на нови машини и технологии, за които ще е необходимо предварително обучение и специфични познания за използването им.

Стопаните да не се плашат от думата технология - в някои случаи това са прости за използване приложения и решения, които ще им спестят много време и усилия.

Днешната ситуация за НССЗ е предизвикателство, но и стимул и за двете страни занапред да се интересуват и обучават в използването на дигиталните технологии.

Най-лесен и достъпен за всички начин в днешната криза се оказва консултацията по телефона.

Внимание! Телефонните номера на експертите и имейл адресите могат да се намерят на интернет страницата на НССЗ или от брошури, които са раздадени на посещения в офиса или от семинари.

При необфодимост от повече информация, тя може да се предостави и по имейл като въпроси могат да се задават освен на експретите от териториалните офиси, така и на официалния имейл на НССЗ office@naas.government.bg. Тези канали се използат успешно от много стопани.

Онлайн подаването на документи за кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 чрез ИСУН работи вече от няколко години

Експертите от НССЗ са оказали съдействие на всички, които са го потърсили.

Още от Агробизнес
0

Към момента имаме обследвани 28 хил. декара напълно пропаднали от суша, основно в Североизточна и Източна България. Имаме данни, които ще представим по месеци, че в тези райони валежите януари

0

Перспективите за изхранване на животните рязко се влошават Жени Владинова В много региони на Европейския съюз през първата половина на май падна твърде малко дъжд

0

Проблемите на розоберната кампания 2020 и възможностите за подкрепа на произвводството и реализацията на продукцията от маслодайна роза бяха обсъдени на среща с председателя на Комисията по земеделие

0

Животът е един неспирен кръговрат. Такъв е и принципът на всяка градина. Каквото вземем от нея, е добре дошло, но трябва и да връщаме. Набавянето на нутриенти в почвата може да става по много начини

0

Споделянето им за нуждите на прецизното земеделие сега е без регулация и може да навреди на конкуренцията Добродетелите на дигиталното земеделие се възхваляват от много гласове

Последни новини
0

Информация за състоянието на есенниците от агроминистерството и данни от браншовите организации ще бъдат представени днес на Консултативен съвет по зърното, който ще се проведе онлайн от 10 часа

0

От днес БАБХ започва проверки как търговските вериги изпълняват постановлинието, което ги задължава да предлагат храни от регионите, в които имат магазини

0

Времето преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на места - временно интензивни валежи

0

Има опасност от мани по лозата и зеленчуците, късно кафяво гниене по късните сортове череши, ступясване по овошките Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През повечето дни от първото и второто

0

Животновъден обект в с. Елов дол, Област София, незаконно произвеждал и търгувал с храни. Собственикът е отглеждал и много по-голям брой селскостопански животни от заявения

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Ако почерняват, трудно ще ги спасите. Късните мразове са опасни за картофите. Ако са само оклюмали, опитайте бързо да ги подхраните с листен тор.
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Протестиращите в американския град Минеаполис опожариха полицейски участък, но служителите на реда са успели да се евакуират от покрива на вертолет и никой от тях не е пострадал, съобщава телевизионният канал Fox News. Масовите безредици в града продължават трети ден. Хората протестират срещу действията на полицаите

Сумите са установени с осем акта, съставени на "Евробет", "Еврофутбол", "Ню Геймс" и Национална лотария Близо 4000 са ревизиите, които са извършени за 5 години на хазартните оператори, съобщи от парламентарната трибуна финансовият министър Владислав Горанов. Той отговори на въпрос на депутата от Коалиция за България Румен Гечев как е извършван

- Старци чакат отново полските художници да ги увековечат по къщите им - Над 80 исторически личности и звезди гледат от дуварите "Кощунство, гавра, светотатство!" Това отсичат жители на хисарското село Старо Железаре по повод залетия с червена боя Йосиф Висарионович Сталин. Те не искат да виждат в този вид Бащата на народите