ЕС поема до 90% от разходите за лабораторни изследвания

Над 25 хил.лв. ще може да получи всеки проект за маркетинг на пчелни продукти през новия програмен период на Общата селскостопанска политика. Сумата представлява 80% от реално извършените и одобрени разходи за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти.

Това става ясно от проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. в сектора на пчеларството. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 25 май 2023 г.

За какво могат да се използват средствата

По тази интервенция могат да кандидатстват сдружения с нестопанска цел, в които членуват лица, отглеждащи пчелни семейства в регистрирани пчелини. Също така могат да кандидатстват признати със заповед на министъра на земеделието групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

Допустими за подпомагане са разходите свързани с наем на щанд, зали, изложбени площи, техническо оборудване, радиореклама, включително разходите за изработване на клипове, филми и други аудио-визуални средства. Могат да се изразходват средства за дизайн – изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали, разходи за интернет страници, лого, брошури, дипляни, транспаранти, банери, винили и други. Средствата могат да се изразходват за изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти с посочено съдържание на мострата, както и за кулинарни демонстрации и уъркшопове, свързани с популяризиране на пчелните продукти, включително проучване на потребителските нагласи.

Какво трябва да съдържа рекламата

Разходите се подпомагат при няколко условия. На първо място, дейността по интервенцията е насочена към широката общественост и е свързана с поне една от следните теми: подчертаване предимствата на пчелните продукти; качеството на пчелните продукти; ролята на пчелите за опазване на околната среда; наименования за произход, географски указания и биологично производство, браншови стандарти; фермерски продукти; популяризиране на местни и специфични видове мед; продукти на групи, организации на производители и техните асоциации; наблюдение на пазара за потребителските нагласи относно употребата на пчелни продукти.

Проектът, с който се кандидатства, трябва да съдържа подробно описание на дейностите, времеви график за тяхното изпълнение и очаквани разходи. Необходимо е, пчеларските сдружения, групите и организациите на производители и техните асоциации да са осъществявали дейност поне 1 година преди датата на кандидатстване. Предвидените в проекта цени не бива да превишават обичайните пазарни цени. Разходите за мостри не бива да надвишават 10% от разходите по проекта. Не се допуска реализиране на търговска дейност по смисъла на Търговския закон, нито пък реклама на конкретно предприятие и търговска марка.

ЕС поема до 90% от разходите

за лабораторни изследвания

До 90% от реално извършените и одобрени разходи на лабораториите за изследване качеството на пчелните продукти и смъртността на пчелите се поемат по интервенцията „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“. Допустими за подпомагане по интервенцията са регистрирани земеделски стопани с кошери под ветеринарно-медицински контрол, както и признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

Подпомага се извършването на физикохимични анализи на пчелен мед и/или пчелни продукти по показатели, както и анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели. Необходимо е, анализите да са извършени в акредитирана за дейността си лаборатория на територията на Европейския съюз, като всеки от изследваните показатели е включен в обхвата на акредитацията. Също така трябва да бъде представен ценоразпис на акредитираната лаборатория. В случай, че ценоразписът не е публичен, кандидатът представя ценоразпис, предоставен от съответната лаборатория.

Извършването на анализи се допуска само, ако материалът е взет от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата. В протокола за вземане на проба за изследване на пчелен мед се посочва партидата мед, от която е взета пробата и нейното количество. В случаите, в които кандидат за подпомагане е група или организация на производители на мед и/или пчелни продукти или тяхна асоциация същият може да кандидатства за извършване на анализ/и на единични и/или общи партиди.