Търг за отдаване под наем на земеделски земи, за петгодишен период, обяви Община Добричка. Публичният търг – за землища в 34 населени места в общината, ще се проведе чрез тайно наддаване и е планиран за 25 август. Земеделските стопани ще могат да ползват нивите от 1 октомври.

Голямата част от парцелите от общинския поземлен фонд са с площ под 30 декара. Най-големите са в землището на село Орлова могила – от около 150 декара. По-големи ниви се предлагат в селата Соколник, Врачанци, Полковник Свещарово.

На обявения публичен търг за урегулирани поземлени имоти, кандидатите ще подават оферти за имоти в 17 селища. По-големите парцели (до около 7 декара) се предлагат отново за пет стопански години – в селата Победа, Стефан Караджа, Стожер.

В търга могат да се включат земеделски стопани, кооперации, еднолични търговци и други, които през последните три години нямат прекратени договори за ползване на общински имоти поради натрупани задължения.