Със заповед, публикувана на интернет страницата на агроминистерството, министър Иван Иванов  определя размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и
околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2021 г. на 121,63 лева на хектар.

Контролът за изпълнение заповедта е  възложен на зам.-министъра на земеделието Иван Христанов.