Предлагаме лесен начин да разберете каква е млечността на майката. И може ли да изхрани малките.

Форумалата е

М=(В 420 – В 410) Х 2

Където

* М – млечност на зайкинята;

* В 410 – живо тегло на котилото новородени зайчета;

* В 420 – живо тегло на котилото новородени зайчета на 21-ия ден от раждането;

* 2 – коефициент на преминаване на прираста на живото тегло в млечността на зайкинята;

Пример: В котилото на зайкинята има 10 зайчета, които тя изхранва до 20-ия ден. Общото тегло на зайчетата при раждането е 520 грама или средно всяко зайче тежи 52 грама.

На 3-седмична възраст общото тегло на зайчетата е 3400 грама. Млечността се изчислява по следния начин:

М=(3400 - 520) Х 2 = 2880 х 2=5760 грама.

Това е количеството мляко, което е дала зайкинята. Млечността за периода 20-21-ия ден варира в широки граници – от 2000 до 6400 грама. За да получите дневната млечност на зайкинята, е необходимо това количество да разделите на 20 дни. В дадения пример среднодневната млечност е 5760:20=288 грама.