Удължава се срокът за изпълнение на одобрени проекти за иновации на оперативни групи по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ"от ПРСР 2014-2020 г. С промяната в насоките за кандидатстване по процедурата се създава възможност бенефициентите да изпълнят своите проекти в цялост, в първоначално предвидения срок за изпълнение, без да бъдат ограничавани в рамките на периода на допустимост.

Изменението по предложение на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. е в отговор на очакванията на заинтересованите страни за успешна реализация на иновативните проекти и стремежът на Министерство на земеделието и храните за стимулиране на сътрудничеството между науката и практиката.

Предвидена е и възможност и за актуализиране на размера на одобрените разходи за възнаграждения на екипите на оперативните групи, които извършват дейности по проектите, в съответствие с актуалната социално-икономическа обстановка в страната.

Актуализираните насоки за кандидатстване може да откриете на официалната електронна страница на Министерство на земеделието и храните и в ИСУН2020.

Напомняме, че с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. бе предложено част от разходите по одобрените проекти по подмярка 16.1 да бъдат финансирани от бюджета на Плана, предвиден за новаторски проекти.