В обвързаната подкрепа за семена за картофи МЗХ вижда възможност да се поддържа отрасъла 0 Предложението за отпадане на модулацията при ставките за млечни крави (за малките повече – за големите по-малко) при интервенциите за животни предизвикаха бурен дебат

Радина Иванова

За промяна в Стратегическия план браншовите организации настояваха още когато беше одобрен от Европейската комисия – един от последните в ЕС, но се въоръжиха с търпение. Ето, че моментът настъпи. Дебатите в Комитета по наблюдение са отворени, депутатите в Комисията по земеделието и храните към Народното събрание също събират информация как протичат те.

Най-големите изменения са в екосхемите, тъй като за тях са събрани най-много на брой становища за прилагането и реорганизирането им по начин, по който подпомагането да се насочи към производствени площи за сметка на непроизводствените. Това обясни Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, по време на изслушване в парламентарната комисия по земеделие.

Стоянова изреди факторите, които налагат промените в плана: „Взехме под внимание анализа на данните от заявените за подпомагане площи и животни по интервенциите от Стратегическия план за 2023 г., становищата и предложенията на заинтересованите страни за изменение на плана, които постъпиха веднага след първото му одобрение, искания на Европейската комисия за изменение на плана при първото му преразглеждане, както и проекта и становището по доклада за екологична оценка към плана“.

Екосхемите

Най-голям интерес има към схемата за намаляване използването на пестициди, където са заявени 460% повече спрямо планираните площи. На следващо място е тази за запазване и възстановяване на почвения потенциал с 282% надвишаване на първоначално планираните площи.

„Нашите усилия са насочени в няколко посоки. Първо търсим причините защо има по-нисък интерес към определени схеми, който може да се дължи на условия за допустимост, които не са достатъчно приемливи за фермерите, на недостатъчен размер на компенсаторна ставка, който не би могъл да покрие разходите или по други причини“, обясни Стоянова.

Най-малък интерес има към интервенцията за биологично разнообразие и екологична инфраструктура, т. нар. ландшафтни елементи, където има заявени не повече от 12% от предварително планираните площи. И съответно почти няма интерес към схемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – това е подпомагането за обработваеми земи с площи, в близост до гора, от които не се събира реколта.

В екосхемата за биологично производство (растениевъдство и животновъдство) са заявени 65% от планираните площи. Сравнително нисък процент на заявяване има и при екосхемата, насочена към трайните насаждения, както и в екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи.

„В резултат на промените, направихме преразпределение на бюджета на база на актуализиране на планираните площи и пренасочване на бюджети от схеми със слаб интерес – такива, които не водят към подпомагане на производство, към схеми със силен, които имат пряко въздействие към производството“, допълни експертът.

Общият бюджет до края на периода (2024 - 2027 г.) е 825 млн. евро, което е 25% от бюджета на директните плащания и този процент се запазва.

За 2023 г. бюджетът, разпределен в 8 екосхеми, е в размер на 203 596 000 евро.

В промените на екосхемата за поддържане на биологично земеделие (площи и животни) са посочени изрично съотношението на гъстотата на животинските единици от 0,15 до 1 ЖЕ на хектар, като е уточнено, че се отбелязват биологични и животни в преход. Запазва се подпомагането за говеда, биволи, овце и кози, свине за пасищно отглеждане, преразгледан е размерът на компенсаторната ставка, максималната е в размер на 516 евро.

Докладът за екологична оценка налага промени в екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. Става дума за смекчаващи мерки, които МЗХ е длъжно да приложи. Според препоръката и на народните представители, е намален съществено бюджетът по интервенцията - с малко над 120 млн. евро, които ще бъдат насочени към екосхемата за трайните насаждения, към екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и намаляване на пестицидите, където има значително по-голям интерес.

Заделеният бюджет до 2027 г. по екосхемата за биологично разнообразие е малко над 17 млн. евро. Разпределението на ставките е същото.

По предложение на сектора екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене е направено разграничение между междинни и покривни култури, като са определени различни периоди за поддържането им. Разширен е списъкът на органичните подобрители (това всъщност се оказа причина да надскочи толкова много планираната площ), като са добавени органоминерални торове. Външен изпълнител ще изчисли различна ставка при обработен оборски тор, стана ясно от думите на Аделина Стоянова, тъй като прилагането му е по-трудоемко за стопаните.

Бюджетът по интервенцията е увеличен с малко над 50 млн. евро, предвид завишения интерес. Общият бюджет е малко над 166 млн. евро. Максималната ставка е запазена, като в случай на по-голям брой бенефициенти ставката ще бъде свалена на база бюджет.

В екосхемата за намаляване използването на пестициди по предложение на сектора е направена модификация на практиките, допустими за подпомагане, като водещо е да не се прилагат ПРЗ от първа професионална категория. Това е задължително за двете алтернативни практики в екосхемата. В първата не трябва да използват и тотални хербициди. Втората практика дава възможност за прилагане на феромонови уловки, полезни бактерии, гъбни агенти и други средства за биологична борба, заменящи ПРЗ.

Съгласно препоръките на заинтересованите страни за трайните насаждения е определен нов размер на подпомагане, в размер от 164,41 евро/ха, предвид това, че при тях ПРЗ са по-скъпи и са с повече на брой използвания. С малко над 204 млн. евро е увеличението на бюджета на екосхемата, поради значителното увеличение на заявените площи. Ставката, която ще получават стопаните, ще бъде величина на база бюджет и допустими площи.

При екосхемата за екологично поддържане на трайни насаждения през първата кампания интересът е бил много нисък. В комуникацията на министерството със стопаните се установило, че предложената практика не е универсална за всички плодове и сортове. Поради това МЗХ е предложило три практики, които могат да се прилагат алтернативно от земеделските стопани. Запазва се практиката за поддържане на междуредията с азотфиксиращи култури, смес с житни и тревни видове, без прилагане на ПРЗ и изкуствени торове, с възможност за косене. Втора практика, която може да се комбинира с първата, е мулчиране на междуредията. А третата е поддържане на междуредията с естествена растителност. Тя е много сходна с практиките, които доскоро стопаните са изпълнявали по Агроекология.

На база на промените е преизчислена нова ставка – 168,93 евро/ха. Бюджетът до 2027 г. е малко над 14 млн. евро. „Осигурен е бюджет за площите, които смятаме, че биха били заявени от фермерите с подпомагане в размер на максимална ставка“, уточни Аделина Стоянова.

Отчасти е взето предложението на парламентарната комисия по земеделието и храните да не се прилага екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми, бюджетът ѝ да бъде преразпределен към други интервенции, които са свързани с производствени площи. МЗХ е запазило размера на площите, които са заявени в Кампания 2023, макар че са изключително малко, около 2500 ха. Стоянова обърна внимание, че все пак това са земи на активни земеделски стопани, а не ловни дружинки или търговски дружества. Това са обработваеми земи в близост до гори и от които стопаните обичайно не могат да приберат реколта. Бюджетът, заделен до края на програмния период, е 1,7 млн. евро. Бюджетът, който се изземва, е почти 24 млн. евро.

В рамките на екосхема за разнообразяване на отглежданите култури за Кампания 2023 има малко под 90% заявени площи спрямо планираните. Причина номер едно е, че условията за процентно съотношение на културите за диверсификация станаха ясни много по-късно и част от фермерите не можаха да планират. По препоръка на депутатите министерството е добавило като допустима една обща култура – трайни насаждения (списъкът с културите включва всички трайни, които се подпомагат в обвързаната подкрепа, включително ягодоплодни, плюс черупкови, всички те се приемат за една култура). Предлага се изменение, което да дефинира трите основни култури, като процентното съотношение да бъде завишено от 90 на 95%. Добавянето на още една култура ще послужи като аргумент пред ЕК, че така имаме по-голям принос за намаляване на монокултурното производство. Предвижда се бюджет за 2024 – 2027 г. малко над 176 млн. евро, като максималните ставки, които са посочени в плана и като цяло се запазват, с изключение на ставките за стопанства до 10 ха и между 10 и 30 ха, тъй като такива са преобладаващите стопанства с трайни насаждения, които биха се включили в екосхемата.

Много малък е интересът към екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи. Основна причина за това е ниският размер на компенсация спрямо усилията, които трябва да положат стопаните. Поради това размерът на ставката за Кампания 2024 е увеличен до 123,86 евро/ха, при запазване гъстотата на ЖЕ от 0,3 до 1 и изискването за 60-дневен период на паша.

След като планираните площи се оказаха повече от заявените и имаше по-голям бюджет, агроведомството е преразгледало площите в консултация с бранша и спрямо тях е определен бюджет до края на периода малко над 70 млн. евро.

Според шефа на парламентарната комисия Десислава Танева и министър на земеделието по време на старта на писане на Стратегическия план е добре, че има промени в екосхемите, но има

много детайли, които трябва да се прецизират

Най-фрапиращ пример е ставката по екосхемата за поддържане на биоразнообразието, която не е променена, след като бюджетът ѝ се променя. Така ставката за това плащане е силно надценена спрямо предишния програмен период (от 12 лв на дка, сега стига до 120 лв/дка). „Видели сте, че 111 бенефициента са заявили екосхемата, елементите от ландшафта стопаните не вземат от обработваемите земи, те са налични в правата на земеползването им и това да поддържаш редица дървета от 1 дка, няма никакво значение, разходът е един и същ. Не съм съгласна с тези доводи, моля да задействате писмена процедура по нотификация, по която да има справедливо остойностяване на ставките“, апелира Танева.

Обвързана подкрепа

С изключение на две интервенции, всички останали планирани площи по обвързаното с производството подпомагане почти отговарят на заявените през Кампания 2023. Най-голям интерес се наблюдава при новата интервенция за плодови насаждения и встъпването им в плододаване. Заявени са 155% спрямо очакваните площи. По-висок интерес има и към оранжерийното производство, където с 27% е увеличена площта на оранжериите. За сметка на това има нисък интерес при картофите за производство на нишесте, лук и чесън. Логично, при факта, че са заявени 200 ха площи, но едва за 18 ха са предоставени договори с предприятия за нишесте. Заделеният бюджет е малко над 200 хил. евро, за да могат картофопроизводителите с тази дейност да я продължат.

За да поддържат отрасъла, МЗХ е добавило и допълнителна допустима интервенция „картофи за семена“. Планираните площи са около 450 ха, отчитайки потребността от производство на семена от картофи, които да могат да покрият производството на трапезни картофи. Предвиден е бюджет близо до 420 хил. евро, като ставката е до 932 евро/ха. Има изискване за доказване на добив – 10 хил. кг. на хектар.

Друга обвързана подкрепа с нисък интерес, с по-малко от 10% от планираното, е за плодове и зеленчуци в планински райони. Заради неизискването на документи за реализация МЗХ очакваше да има интерес. Но вариантът за интервенцията за дребни земеделски стопани със субсидия на стопанство до 2500 евро с по-високо подпомагане за планинските райони явно е надделяла над обвързаната подкрепа като избор на стопаните.

Заради това, както и заради препоръките на ЕК, министерството е направило следните промени в интервенциите за обвързана подкрепа: изравнено подпомагане на сливи и десертно грозде с останалите плодови култури; въведена е модулация на подпомагане за плодове – с 50% по-високо подпомагане за първите 30 ха; увеличен е бюджетът, за да се гарантира нивото на подпомагане за сметка на бюджета от ОП - плодове и зеленчуци в планински райони. В останалите интервенции е увеличен бюджетът за домати, краставици, патладжан и корнишон, с иззет бюджет от планинската интервенция. Там пък са запазени площите, заявени т.г., защото от министерството се надяват, че и следващата година същите стопани ще имат интерес. На планинската схема планираната площ е намалена до 200 ха, което е около 10% по-малко от планираното.

В интервенцията обвързано подпомагане на доходите за лук и чесън, без картофи, е оставено подпомагане за площи, които традиционно се заявяват и е редуциран бюджетът, необходим за покриване на тези площи.

Промените в модуларната ставка (за малките повече – за големите по-малко) при интервенциите за животни предизвикаха бурен дебат по време на заседанието на комисията, на което присъстваха и представители от неправителствения сектор. Уж предложението модулацията за млечните крави да отпадне идва от него, но в залата всички – и депутати, и представители на животновъдите се изказаха против него. Срещу отпадането на модулацията се изказаха дори и представителите на ПП „Продължаваме промяната“. Министър Кирил Вътев защитаваше тезата, че главната ни цел е да увеличим производството, „големите“ наши са колкото средно стопанство в Украйна. И още, че не бива да правим големите – малки, субсидията за малките стопанства е социална мярка, която стимулира сивата икономика. Те се нуждаят от пазарна помощ, каквато подготвя министерството. От друга страна, депутатите бяха твърдо против да се пренебрегват малките. Те са важни, за да се запазват селата живи и да не губим стопанства - откаже ли се човек от бизнеса, след това не се връща.

Ако се приложи промяна на модулацията, при различните въдства ефектът ще е различен, при някои направления ставката за малките се покачва и се намалява за големите, а при други – намалява и се покачва при големите. Темата се връща за дискусия в министерството.

В оранжерийното производство новостите са диференциране на подпомагането между отопляеми и неотопляеми оранжерии. Ставка от 8184 евро/ха е предвидена за отопляемите, за неотопляемите – 5301 евро/ха, с изискване за добиви. Увеличени са планираните площи, тъй като има 27% скок. И е запазен бюджетът от малко над 6 млн. евро.

Предвижда се в националното законодателство да се създаде дефиниция за отопляеми и неотопляеми на база на използваната енергия в мегаватчас и вида гориво.