Ползвателите заплащат на дружеството единствено цената на доставената вода, но не и възникналите по трасето загуби, уверяват от „Напоителни системи“ ЕАД

Радина Иванова

До 2017 г. цената на водата за напояване се определяше със заповед на министъра на земеделието. От 2018 г. насам действа Методика за определяне на цената на услугата, като в нея се отчитат разходите, спецификата на обслужваните площи и района. Това обясниха от „Напоителни системи“ в отговор на въпроси на в. „Български фермер“ за поскъпването на услугата за земеделците. Също така от 2018 г. се прилага двукомпонентна тарифа с постоянен компонент* (обслужване, вкл. поддръжка и аварийни ремонти, заплати и други) и променлив компонент* (измерени обеми вода), които се формират по себестойност, без дружеството да калкулира печалба.

Цената се определя също така от вида култури и начина на доставка – гравитачно или помпено (тук цената варира според височините до 50 м - I-во стъпало; 50 - 100 м - II-ро стъпало; и над 100 м – III-то; , само в клон Мизия, НС Бяла Слатина, при недостатъчни количества в основния водоизточник действа 4-то стъпало при над 150 м).

Както в променливите, така и в непроменливите компоненти, се отчита ръст на разходите.

От определените за поливен сезон 2018 г. цени до началото на поливен сезон 2022 г. цените за доставка на водни маси за напояване не са променяни.

Съществен за периода - март 2018 г. до февруари 2022 г. - е ръстът на инфлацията, в размер на 18,1%, по данни на НСИ. Повишена бе и минималната работна заплата с 9%. Повишен е и единичният размер на таксите по Тарифа за правото на водовземане, за ползване на воден обект, и за замърсяване. От съществено значение при формиране цената на водата (по разходоориенирания метод) е процентът на извършваните разходи, включващ горива и ел. енергия. При помпеното над 75% от общите разходи са за ел. енергия.

В цената за доставката до краен клиент не са включени загубите на вода, които дружеството заплаща - тогава ръстът в цените щял да бъде по-висок.

Покачването на цените за горива и енергийни ресурси, както и другите повишения в съставните разходни елементи на цената на водата за напояване, няма как да бъдат компенсирани, освен чрез повишаване на крайните цени, става ясно от отговора на „Напоителни системи“. В тази връзка изпълнителният директор на дружеството е издал заповед за актуализиране цената на водата за поливен сезон 2022 г. (Заповед № РД-11-91/14.03.2022г. за
актуализиране цената на водата за поливен сезон 2022г.), но тя е минимално повишена спрямо периода 2018-2021 г. В резултат на това дружеството реализира финансови загуби. За последните няколко години загубите са в размер на 4-5 млн. лв., а за поливен сезон 2022 - разходите за извършване на услугата надхвърлят приходите от осъществяването ѝ с 6,063 млн. лв.

Заради увеличението на минималната работна заплата (с 9% от 1-ви януари 2023 г.), както и заради значителните повишения в цените на горивата и електроенергията, които се очаква да запазят нивата си, 

за поливен сезон 2023 бе

неизбежно повишението

на цените за доставка на водни маси за напояване, отразено в заповед от 8 февруари. При извършените калкулации, в зависимост от нивото на покачване на водата при помпено доставяне, реално получените компоненти от цената за единица площ за сезон 2023 възлизат на:

до 50 м, вкл. - 38,17 лв./дка;

до 100 м - 27,41 лв./дка;

до 150 м - 27,73 лв./дка;

над 150 м - 27,47 лв./дка.

Предвид непосилно високите калкулирани цени, за поливен сезон 2023 е възприет размер на компонентата за помпено повдигана вода, от 15,55 лв./дка, представляващ компонентата за цена на декар от поливен сезон 2022 - в размер на 14 лв./дка, индексирана с ръста на инфлация, в размер на 11,03%, за периода март-декември 2022 г (предвид датата на издаване на Заповед № РД-11-91/14.03.2022 г.).

Постоянната компонента за гравитачно доставяна вода запазва стойността си, спрямо сезон 2022.

Поради специфични локални особености са определени индивидуални цени за територията на клоновете Хасково, Черно море, както и на помпите за НС Бели Лом (с 37% по-ниски) и НС Каменна чешма (с 75% по-ниски)
Поради специфични локални особености са определени индивидуални цени за територията на клоновете Хасково, Черно море, както и на помпите за НС Бели Лом (с 37% по-ниски) и НС Каменна чешма (с 75% по-ниски)

Изключения

Поради специфични локални особености на помпените станции, за помпена доставка на водни маси от 50 до 100 м и над 100 м, за територията на клон Хасково са определени индивидуални цени. Поради локални особености на помпите, доставящи водни маси над 100 м, за клон Черно море е определена индивидуална цена. Поради локални особености на помпите за НС Бели Лом и на НС Каменна чешма (повдигащи водата съответно на 82 м в НС Бели Лом и на 160м в НС Каменна чешма), са определени индивидуални цени, съответно с 37,5% и 75,6% по-ниски от общо калкулираната цена за доставяна вода чрез помпи, повдигащи я от 50 до 100 м и над 150 м. На практика цените за компонентата помпено доставяна вода от 50 до 100 м в размер на 0,871 лв./куб. м касае прогнозни 900 дка прогнозни площи от НС Бяла Слатина, клон Мизия. Компонентата, за помпено доставяна вода от 100 до 150 м в размер на 1,715 лв./куб. м фигурира в Заповедта, но предвид индивидуалните цени към момента не е относима към нито една НС за сезон 2023. Компонентата от цената за помпено доставяна вода над 150м, предвид индивидуално определените цени по клонове, единствено би била приложима при възникване необходимост от същото, като алтернатива за НС Бяла Слатина, в клон Мизия на "Напоителни системи" ЕАД.

На въпроса ни какви отстъпки са възможни към земеделците, от дружеството напомнят, че "Напоителни системи" ЕАД не може да се произнесе от името на МЗм. Не се предвижда отмяна на заповед от 08.02.2023 г., определяща цените за напояване, по искане на браншови асоциации. Министерството на земеделието работи активно по търсене на възможности за компенсиране на повишените цени, но към момента в "Напоителни системи" ЕАД няма постъпвала информация за окончателно взето решение.

От дружеството осведомяват, че в чл. 8 от Методика за определяне цената на услугата "доставка на вода" за напояване са описани възможните търговски отстъпки, при определени условия. Методиката е публично достъпна на интернет страницата им, в раздел "цени на водата".

Що се отнася до твърдения в медийни публикации, че "ценообразуването на водата за поливни нужди не се извършва прозрачно и по разписана от МЗм публична методика", както и „при цена на водата от 0,022 ст. за кубик от МОСВ, до земеделските производители чрез "Напоителни системи" ЕАД достига с надценка 1000-2000 дори 3000 и повече проценти, като последно описаните стигнаха до 10 000“, от дружеството посочват: "За поливен сезон 2022 дружеството е калкулирало такси за право на водовземане към Басейновите дирекции (БД) в размер на близо 1 млн. лв. Таксите за правото на водовземане, заплащани ежегодно към БД, се определят съгласно „Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“ и се калкулират чрез размера на отнетия обем от водоизточника, на годишна база, умножен по единичния размер на таксата и съответен корекционен коефициент." И отново уточняват, че в променливата компонента от цената на услугата „доставка на вода за напояване“, таксите към БД са включени не по отношение на целия отнет воден обем (вкл. възникналите по трасето загуби), а единствено по отношение размера на доставените до конкретен водоползвател водни количества (актувана вода).

С други думи, след отнемане на водни маси от съответен водоизточник, при доставянето им до
конкретен водоползвател, независимо от наличието на разходомерно устройство, в зависимост от отдалечеността на водоползвателя (на места това са канали, с дължина над 40 км) и състоянието на съответното съоръжение, възникват т. наречените загуби на вода, включващи технологични загуби, изпарение, филтрация, попиване и др. Водоползвателите заплащат на дружеството единствено размера на доставената (актувана) вода, но не и възникналите по трасето загуби, които по-скоро трябва да бъдат наречени - неоползотворени от дружеството водни обеми.

Преди началото на поливния сезон - април, е необходимо да се използват водни обеми за първоначално напълване на изпразнената след края на предходен поливен сезон, канална и тръбна мрежа на напоителните системи. А през целия поливен сезон, от април до октомври (около 180 денонощия), трябва да се подава минимално средноденонощно водно количество. Това се прави с цел поддържане на необходимите водни нива в каналите за захранване на високо разположените водовземания, както и на необходимия напор в тръбната мрежа.

След поливния сезон тези водни обеми остават неоползотворени и се изпускат. Това са т. нар. технологични загуби, съобразно спецификата на съществуващите напоителни системи, проектирани и изграждани за напояване на широкомащабни, големи по размер поливни площи със значителни водни обеми, спрямо които тези загуби са незначителен процент.

Разбира се, има и загуби от филтрация през необлицованите канали, от изпарение от тяхната повърхност през горещите летни месеци, както и от концентрирани течове от съоръжения - неуплътнени или липсващи савачни врати. Съществено е да се отбележи обаче, че

всички тези загуби остават за дружеството,

но поддържат екологичния баланс в съответния регион, като подхранват реки, дерета и подпочвени води. Защото при ежегодното деклариране на дължими такси към басейновите дирекции, съгласно нормативни хипотези, дружеството има ангажимент да заплаща източените (отнети) водни маси (т.е. актуваните, заедно с добавени към тях загуби).

Отделно от това от "Напоителни системи" ЕАД наблягат, че не извършват "продажба на вода". Дружеството доставя вода, т.е. транспортира я до съответен водоползвател.

От дружеството наблягат на позицията си, че нито в Методиката за определяне цената на услугата "доставка на вода" за напояване, нито другаде има зададен "краен срок за подписване на договори", както се твърди в изказването на земеделци. Те уточняват, че в чл. 9 на Методиката е описано, че в срок до 31 март на текущата година, водоползвателите подават до съответния доставчик заявление, по образец, заявлението е предварително и задължително условие за сключване на договор. В десетдневен срок от получаването на заявление, доставчикът разглежда постъпилите документи и при установяване че последното отговаря на изискванията по Методика, се предприемат действия по подписване на договор. Дългогодишно-прилаганата процедура е добре известна на всички ежегодни контрагенти.

Във връзка с голямата нужда от възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура, каквото не може да се случи по Плана за възстановяване, попитахме дружеството дали има действащи или на финал други проекти за това. Отговорът: „Напоителни системи" ЕАД кандидатства с 26 проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР. Проектите са на стойност близо 123 млн. лева и целят рехабилитация на съоръжения, с оглед минимизиране загубите на вода.

Що се отнася до състоянието на язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“, от дружеството отговарят, че спрямо март 2022 г. не се отчитат драстични разлики в наличните обеми вода. Към днешна дата три от общо 19-те язовира са с по 17 и 10 на сто по-малки обеми. От страна на МЗм са възложени на "Напоителни системи" ЕАД дейности по стопанисване, поддръжка и експлоатация на 19 язовира, които са публична държавна собственост.

*Постоянна компонента от цената на водата за единица площ, при помпено доставяна вода, съобразно методиката, съдържа постоянно-извършваните разходи, свързани с експлоатацията на напоителни системи по доставка на водни маси за напояване. В нея са включени и всички разходи, като амортизации (12,39% от общата цена), ФРЗ (39.01% от общата цена) и осигуровки (7,55% от общата цена) на заетите в дейността лица, материали (2,26% от общата цена), горива (0,9%), ел. енергия (5,15%), разходи за подготовка на поливен сезон (1,83%), разходи за аварийни ремонти (4,3%), разходи за управление (23,39%), разходи за външни услуги (2,09%) и други разходи (1,04%).

Втората компонента от цената на водата, определена за доставен обем вода, съдържа променливите разходи за извършване на услугата "доставка на водни маси за напояване", през активен поливен сезон, включително разходи за материали (съставляващи 1,69% от цената), разходи за горива (съставляващи 1,5% от цената), разходи за ел. енергия за помпено доставяна вода (представляващи 75,63% от цената), разходи за временни работници (ФРЗ 5,9% и осигуровки 1,18%), както и таксите към МОСВ, за актуваните води, без в тях да са включени загубите на вода, които обаче дружеството заплаща и ако бъдат включени като реален разход, процента ще се увеличи драстично (0,62%), разходи за реализация (6,15%) и разходи за външни услуги (7,32%).