ФАО публикува ръководство за ефикасно хранене и по-висока производителност

 

Организацията по прехрана и земеделие към Обединените нации (ФАО) и Международната млечна федерация публикуваха ръководство за добри практики при отглеждане на млекодайни животни. Материалът е предназначен за млекопроизводители, които отглеждат всякакви видове животни. Прилагането на описаните принципи следва да подпомогне производството и маркетинга на мляко и млечни продукти с гарантирано качество. Ето и препоръките:

1. Осигурете снабдяване с храна и вода

от устойчиви източници

Планирайте предварително, за да гарантирате, че подсигуряването на храна и вода за стадото е гарантирано

Предварителното планиране на нуждите от храна и вода за стадото намалява различни видове рискове и може да помогне на млекопроизводителя да идентифицира по-евтини източници на храна. Планирането също така може да подобри устойчивостта на фермата. Използвайте подходящи методи за хранене, поене и инфраструктура, за да гарантирате, че всички животни имат достъп до ресурсите.

Устойчиви практики за хранене,

напояване и борба с вредителите

Много земеделски системи разчитат на собствено произведени фуражи при отглеждането на своя добитък. Доброто управление при млекопроизводството включва управление на потока от хранителни вещества във фермата, включително подходящо използване на отпадъчни води и торове за отглеждане на фуражи. Ограничените ресурси като вода за напояване също трябва да се използват устойчиво. Прилагането на интегрирани стратегии за управление на вредителите може да намали употребата на химикали.

Набавяйте суровини за фермата от доставчици,

внедрили устойчиви системи за производство

Когато е възможно, млекопроизводителите трябва да се насочат към снабдяване със суровини за стопанството като фуражи, вода, торове и енергия от доставчици, които произвеждат по устойчив начин така, че да се намалят вредните въздействия върху околната среда.

2. Уверете се, че храната и водата за животните

са с подходящо количество и качество.

Подсигурете хранителните нужди на животните

Млекодайните животни трябва да получават ежедневно достатъчно фураж и вода, според техните физиологични нужди. Качеството и количеството на фуража, включително подходящи фибри, трябва да отразяват възрастта на животното, телесното тегло, етапа на лактация, нивото на производство, растежа, бременността, активността на животното и климата.

Трябва да се осигури достатъчно пространство и време за всяко животно, за да получи достатъчно храна и вода. Доброто управление на храненето ще намали конкурентния натиск и агресивното поведение между отделните животни.

Уверете се, че животните имат достъп до вода

с подходящо качество и, че захранването

редовно се проверява и поддържа

Защитете запасите от вода срещу неволно замърсяване. Водата трябва да бъде с подходящо качество и без екскременти. Много замърсители могат да навлязат във водоснабдителната мрежа и да застрашат здравето или безопасността на хората, добитъка и оборудването за доене, изплакнато със замърсена вода. Най-честите замърсители включват патогенни микроорганизми и техните токсини, както и токсични химикали като пестициди, петрол, разтворители и нитрати. Свържете се със съответните органи и направете тест на водата, ако има някакви опасения относно годността на водата за пиене за животните.

Използвайте различно оборудване

за работа с химикали и фуражи

Никога не смесвайте препарати за растителна защита и/или ветеринарни химикали в съд или съоръжение, използвани за обработка на храната или питейната вода за животните. Остатъци от химикалите могат да останат върху оборудването или да възникне кръстосано замърсяване чрез разливи, разпръскване във въздуха, обратно отичане и др.

Уверете се, че химикалите се използват по

подходящ начин върху пасищата и фуражните

култури, и спазвайте забраните за пръскания

Поддържайте стриктни записи на всяка употреба на химикали върху култури и пасища. Гарантирайте, че периодите на задържане от паша се спазват внимателно. Винаги четете етикета и следвайте упътването за дозиране, преди да позволите на животните да имат достъп до паша на третирано поле.

Проверете пасището за замърсяване с пестициди, например чрез пренос по въздуха. Потърсете признаци за употреба на хербициди върху фуражните растения. Ако има такива, проучете допълнително, преди да позволите на животните да пасат. Имайте предвид потенциала за разпръскване, когато прилагате селскостопански химикали върху пасища и посеви. Вземете адекватни предпазни мерки, когато позволявате на животните да пият водата след пръскане.

Проучете дали са правени пръскания с химикали във вашата ферма и в съседните имоти, тъй като разнасянето на препаратите може да бъде потенциален източник на остатъци. Когато купувате фураж или земя, винаги проучвайте историята на използването на селскостопански химикали и/или направете тест на почвата или растенията, ако има съмнения за остатъци.

Използвайте само одобрени химикали

за обработка на храни за животни или

компоненти на фуражи

Трябва да се използват само химикали, одобрени за употреба в млечните производства. Тези вещества трябва да се управляват по начин, който избягва случайното им попадане във фуража и водата, съответно и в млякото. Използвайте химикалите в съответствие с препоръките на производителя. Проверете етикетите на всички химикали, които трябва да се използват около или върху фуражите или на пасищата за съвместимост с животните, отглеждани за храна, както и правилните нива на приложение и концентрация на продуктите. Периодите на задържане могат да се прилагат и за пасища, фуражни и зърнени култури, ако са били третирани със земеделски химикал. Може да се прилагат различни периоди на задържане на културите, ако те са предназначени и за консумация от човека.

3. Контролирайте условията

на съхранение на фуража.

Осигурете подходящи условия за съхранение, за да избегнете разваляне или замърсяване на фуража

Уверете се, че животните не могат да влязат в контакт със замърсители в зоните, където фуражите се съхраняват и смесват. Тези зони трябва да бъдат добре проветрени, тъй като могат да се отделят токсични изпарения. Уверете се, че фуражът е защитен от замърсители. Съхранявайте и боравете правилно с пестициди, третирани семена, медикаментозни фуражи и торове. Съхранявайте хербицидите отделно от другите селскостопански химикали, торове и семена. Осигурете подходяща програма за контрол на вредителите за съхранявания фураж.

Сеното и сухите фуражи трябва да бъдат защитени от влажна среда. Силажът трябва да се съхранява в затворени пространства.

Изхвърлете плесенясалите фуражи

Не давайте мухлясали фуражи на млекодайните животни. Фуражите могат да съдържат отровни гъбични токсини, които могат да се прехвърлят в млякото, особено ако не са били съхранявани правилно. Проверявайте фуражите за други груби замърсители, като например растителна или животинска материя, метали, пластмаса, конци и други нежелани елементи.

4. Осигуряване на проследимост на фуражите,

донесени във фермата

Когато е възможно, взимайте фуражи и смески от доставчици, които имат одобрена програма за качество

Ако купувате фуражи, уверете се, че доставчикът разполага с програма за проследяване за наличието на остатъци химикали и болести, и който може да проследи използваните съставки до техния източник. Поискайте съответния сертификат или декларация от доставчика.

  • Съхранявайте записи за всички фуражи

или фуражни смески, получени във фермата

Разполагайте с подходяща система за записване и проследяване на всички фуражи или фуражни смески, доставени във фермата. Поискайте декларация и/или писмена товарителница с всяка доставка на фураж. Уверете се, че можете да идентифицирате и проследите всички обработки, прилагани върху фуражите във фермата, включително обработки на земеделски култури и зърно.