Законната лихва за просрочени парични задължения на граждани, фирми и организации от 1 януари 2023 г. е 11,42 на сто на година. Това посочиха за БТА от Националната агенция по приходите (НАП) в отговор на запитване.

У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за задълженията и договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 Декември 2014 г.

В тях е записано, че т.нар. наказателна лихва, която се прилага към всички публични задължения (данъци, осигуровки, такси и др.), се формира два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия процент, който е 10 на сто, се добави размерът на основния лихвен процент, определян от Българската народна банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на сто, законната лихва за просрочени парични задължения, която се прилага често и в договри между граждани и фирми, достига 11,42 на сто на година.

Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, се посочва още в цитираното по-горе постановление.

За последно основният лихвен процент (ОЛП) бе различен от нула през януари в началото на 2016 г., но тогава неговият размер бе 0,01 на сто, което правеше законната лихва за просрочие 10,01 на сто.

Причината за увеличаване на ОЛП пък е ръстът на лихвените проценти на междубанковия пазар у нас, вследствие на увеличените водещи лихви на Европейската централна банка.

Следва пълният отговор на НАП на въпросите на БТА за нивото на законната лихва за просрочие:

Размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет, съгласно чл. 86 от Закона за задълженията и договорите. Според Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 Декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения - годишният размер на законната лихва за тези задължения е равен на основния лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка (БНБ) в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година плюс 10 процентни пункта, т.е. законната лихва остава непроменена в рамките на съответното полугодие, независимо от промяната на ОЛП от БНБ през останалите месеци.

Размерът на обявения от БНБ ОЛП в сила от 01.01.2023 г. е 1,42 на сто.

В изпълнение на това постановление и предвид промяната на ОЛП на БНБ, считано от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., размерът на законната лихва за просрочени публични задължения, установявани и събирани от агенцията, е увеличен от 10 на сто на 11,42 на сто.