С допълнението на заповед от 22 юли на министъра на земеделието в оставка Иван Иванов, за площите в защитени зони Натура 2000 се предвижда изключение от въведената забрана земеделските стопани да не извършват косене на тревата.

С допълнително въведения срок за забрана за косене от 25.07.2022 г. до 07.08.2022 г., съгласно заповедта на министъра на земеделието, земеделските стопани, обработващи площи в защитени територии, са възпрепятствани да косят трева и стопаните са лишени от възможността да осигурят сено за изхранване на животните в този период, което допълнително затруднява дейността им.

Поради тази причина в предложеното допълнение на заповедта за площите по Натура 2000 е предвидена възможност за косенето на трева, но само при условие, че се спазват препоръките, предвидени в заповедите на министъра на околната среда и водите косенето да се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост.

За прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се предвижда, че финансовата помощ се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона.