По-малко от 10 животински единици на животновъдна ферма има в Унгария, Словения, Литва, Гърция, Хърватия, България и Румъния. В тези страни преобладава полупазарното стопанство

Според наскоро публикувани данни за европейската хранителна верига популациите на добитък в ЕС са намалели през последните две десетилетия. Между 2001 и 2020 г. общият брой на добитъка в ЕС - за свине, говеда, овце и кози, е намалял с приблизително 8,9%, сочат данните на Евростат.

Броят на главите е понижен за всяка популация добитък през разглеждания период.

Но най-голям общ спад е регистриран при броя на овцете

Намаляването на броя на свинете е сравнително скромно. През 2020 г. във фермите на ЕС е имало:

* 146 милиона глави прасета;

* 76 милиона глави едър рогат добитък (говеда или биволи);

* и приблизително 75 милиона глави овце и кози.
Разглеждайки по-подробно развитието между 2019 и 2020 г., популацията на свине в ЕС се е увеличила с 2,2%. Наблюдава се слабо намаление (с 0,5%) на броя на овцете през 2020 г., докато в броя на едрия рогат добитък има спад от 0,9%.

През периода 2015-2020 г. развитието на цените на продукцията в ЕС е относително стабилно за повечето животни, като основното изключение е цената на прасетата. След като се повишават с бързи темпове между 2016 и 2017 г.,

цените на продукцията от свине падат

обратно през 2018 г., преди да се възстановят през 2019 г., и отново намаляват с малко по-бавни темпове през 2020 г.

Производствената цена на едрия рогат добитък е относително непроменена, въпреки че развитието на цените следва низходящ път както през 2019 г., така и през 2020 г.

През целия период от 2016-2019 г. цените на продукцията за овце и кози остават под средното си ниво за 2015 г., но след това нарастват с бързи темпове през 2020 г. (до 7,8%).

Цените в птицевъдството, след като се понижават с относително бързи темпове през 2016 г., те остават относително стабилни през останалата част от разглеждания период.

По-голямата част от добитъка на ЕС се отглежда само в няколко от държавите членки на ЕС.

Между 1/5 и 1/4 (23,3%) от популацията на едрия

рогат добитък в ЕС е във Франция,

Подобни по размер дялове от популациите на прасета (22,4%) и овце (24,8%) в ЕС са в Испания. Гърция (28,8%) и Испания (21,4%) заедно представляват повече от половината от всички кози в ЕС.

Някои от държавите членки на ЕС са сравнително специализирани по отношение на животновъдството. Например на Ирландия се падат 8,5% от едрия рогат добитък в ЕС през 2020 г. (почти същото ниво като регистрираното в Испания), докато

Дания представлява 9,2% от популацията

на прасета в ЕС

(почти същото ниво като във Франция).
След Испания, втората и третата по големина популация от овце в ЕС са в Румъния и Гърция, съответно с дял от 16,8% и 13,3%.

Индексът на гъстотата на добитъка се изчислява като запас от животни (измерен в единици добитък) на хектар използвана земеделска площ. Въз основа на тази мярка най-високата гъстота на добитъка през 2016 г. сред държавите членки на ЕС е регистрирана в Холандия (3,8 животински единици на хектар използвана земеделска площ), Малта (2,9) и Белгия (2,8).

За разлика от тях,

животновъдството е относително екстензивно в

балтийските държави-членки и България,

с по-малко от 0,30 животински единици на хектар използвана земеделска площ.

Алтернативна мярка за гъстота на добитъка може да се определи като броя на животинските единици на животновъдна ферма. Въз основа на този показател средните размери на животновъдните ферми в Дания (200 животински единици на стопанство), Холандия (185) и Белгия (148) са особено високи. В другия край на диапазона има по-малко от 10 животински единици на животновъдна ферма в Унгария, Словения, Литва, Гърция, Хърватия, България и Румъния, където обикновено преобладава полупазарното животновъдство в сравнително малки ферми.

В страните членки на ЕС броят на животните намалява във всяка популация, но в овцевъдството спадът е най-голям.
В страните членки на ЕС броят на животните намалява във всяка популация, но в овцевъдството спадът е най-голям.
Според статистиката на Евростат животновъдството е относително екстензивно в балтийските държави-членки и България - с по-малко от 0,30 животински единици на хектар използвана земеделска площ.
Според статистиката на Евростат животновъдството е относително екстензивно в балтийските държави-членки и България - с по-малко от 0,30 животински единици на хектар използвана земеделска площ.