Поне 6 месеца ще можем да редактираме Стратегическия план за ОСП след подаването му през декември. Европейската комисия настоява за публичност при разработването му. 

Поне шест месеца след като държавите членки подадат Стратегическите си планове за ОСП ще тече процес на диалог и прецизиране на текстовете преди окончателното одобрение от страна на Европейската комисия. Това съобщи Снежана Благоева, експерт към МЗХГ и постоянен представител на Република България в Брюксел, по време на осмата научна конференция на Института по аграрна икономика. 

В този период държавите имат възможност да допълват данни и да го прецизират, тъй като окончателният срок за предаване - декември 2021 г., е твърде кратък и от страна на Еврокомисията има разбиране. 

По думите на Благоева не всички държави-членки на ЕС ще предадат Стратегическите си планове за ОСП с окончателна оценка за въздействието върху околната среда до края на 2021 г.

 Кратък обзор от дискусиите в Брюксел

Това, на което ЕК много държи, е процесът по разработването на плановете да включва пълноценно всички партньори - земеделската общност, хранителния сектор, селските райони и общините. Защото те са онези всички заинтересовани лица, които ще прилагат плана и ще правят неща, финансирани по него.

Прозрачността е вторият съществен въпрос. Не само по отношение на диалога между министерствата със заинтересованите страни и гражданското общество, но и от страна на ЕК. Държавите настояват, когато ЕК отговаря с бележки и препоръки към дадена държава, то тази информация да бъде общодостъпна. По този начин се гарантира равнопоставеност между страните членки, настояват те. Държавите очакват еднакво отношение на Еврокомисията към всички и еднакви критерии за одобряване на Стратегическите планове. Затова ЕК в момента изработва ръководство, по което ще одобряват плановете.

Едновременно с това ЕК пое ангажимент да публикува редовно обща информация за напредъка на държавите. Но тя няма да публикува цялостните Стратегически планове, това е решение на автора им.

До края на 2023 г. ЕК трябва да изготви доклад и да го представи на Съвета на министрите и на ЕП за приноса на държавите-членки на ЕС с техните  Стратегически планове за постигане на 9-те специфични цели на новата ОСП. Тук основен акцент се поставя върху приноса върху околната среда и климата, защото това е хоризонтален приоритет за ЕС, поясни Благоева.

Тя посочи, че Стратегическите планове ще бъдат

одобрявани само въз основа на правно обвързващи изисквания,

което е записано по регламент по настояване на държавите, а не на политически цели на ЕК, визирайки стратегиите „ От фермата до трапезата“ и за биологично разнообразие.

Благоева съобщи, че през 2022 г. предстои конференция и предложение на ЕК за стандарти за сертифициране на премахването на въглерод, които ще касаят и сектор "Земеделие". 

Няма пълна оценка на въздействието от страна на ЕК

Една от големите дискусии и критики към ЕК е защо няма една цялостна оценка на въздействие на стратегията "От фермата до трапезата". През лятото т.г.  излезе технически доклад на Съвместния изследователски център JRC -  „Моделиране на амбицията по отношение на околната среда и климата в земеделския сектор" посредством модела CAPRI. Изводите са притеснителни. Въпреки, че несъмнено ще има екологичен ефект (намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк и изтичането на хранителни вещества), едновременно с това ще има ефект от намаляване на производство, особено на животински  продукти, но и на зърнени и маслодайни култури. Това ще се компенсира от увеличаване на цените с 10%.

Ефект ще има и върху намаляване на износа на зърнени храни, увеличаване на вноса на маслодайни култури, запазване на износа на млечни продукти. Европейският пазар ще загуби пазарно присъствие и ще увеличи вноса на някои продукти. ЕС ще остане нетен износител на зърнени продукти и месо. 

Според доклада има възможности за смекчаване на последствията с мерки от новата ОСП, прилагането на нови технологии. 

Потенциалният негативен ефект е доказан и от USDA, както и от института Wageningen.

Други инициативи и срокове на ЕК:

Преглед на прилагащото законодателство относно продукти за растителна защита – края на 2021 г.

Преразглеждане на законодателството за хуманно отношение към животните – 2023 г.

План за действие при извънредни ситуации за осигуряване на доставки на храни и продоволствена сигурност – края на 2021 г.

Преразглеждане на правилата за етикетиране на храни - задължително етикетиране на хранителните стойности на предните опаковки – 2022 г.

Цели на ниво ЕС за намаляване на хранителните отпадъци – 2023 г.

Законодателна уредба относно устойчиви продоволствени системи - 2023 г. (в момента тече публична консултация по първоначална оценка на въздействие)

Обща уредба за етикетиране на храни, произведени по устойчив начин, с цел да се даде възможност на потребителите да избират такива храни - 2024