Давайте жълъди – в 1 кг неолющен жълъд има 3,2 г калций

Дъбовите и буковите жълъди се изхранват сурови или просушени. Дъбовите са бедни на протеини, но за сметка на това съдържат много лесносмилаеми въглехидрати. А това ги прави много подходящи за угояване на свине. Може да се изхранват

по 4-5 кг сурови или до 2-3 кг просушени жълъди дневно 

Угояваните с дъбови жълъди свине имат твърда и вкусна сланина.
Може да се изхранват заедно с фураж от бобови култури. Важно е количеството изхранвани жълъди да се увеличава постепенно, за да не доведе до храносмилателни проблеми.

Специалистите препоръчват на разплодните свине да се изхранват не повече от 2 кг сурови или 1 кг сухи жълъди (обвивките им съдържат дъбилни вещества, които действат запичащо).

Буковите жълъди са богати на мазнини (около 27 на сто) и имат разхлабващо действие. По-големите количества влошават качеството на сланината на угояваните прасета. Затова специалистите препоръчват да не се изхранват повече от 1 кг на животно дневно.

Угояваните с дъбови жълъди свине имат твърда и вкусна сланина.
Угояваните с дъбови жълъди свине имат твърда и вкусна сланина.