От провеждания мониторинг на ВиК ЕООД – Благоевград на качеството на питейната вода в РЗИ – Благоевград са изпратени протоколи от изпитване, в които има завишени показатели.

На 3 юни експерти от ВиК са взели проба за анализ от питейна вода от с. Ново Ляски, община Хаджидимово. Оказало си, че водата не съответства по показател живак. Резултатът от изпитването е 4,04 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.

Същия ден е взета за анализ и питейна вода от с. Копривлен, също в община Хаджидимово. Отново резултатите показали, че живакът е 1,21 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.

РЗИ - Благоевград е издала Предписание за хигиенни и противоепидемични мерки: Да се ограничи ползването на вода от населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно – битови нужди.

Населението в двете села е уведомено чрез средства за масова информация, съобщения в селата и др. методи да не се използва водата за питейни нужди и приготвяне на храна и миене.

За населението в селата ще се осигурява и доставя вода за питейни нужди.

При ползването на цистерни ще се осъществява контрол на качеството на водата, осигурявана с тях и спазване на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене. РЗИ – Благоевград трябва да бъде уведомена за водата от водоизточника, за пълнене на цистерните или водоноските/. ВиК трябва да  проведе проучване на източника на замърсяване на питейната вода

Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода по показател живак, служители на РЗИ – Благоевград са взели нови проби от двата определени пункта в населените места и те изпратени за анализ в Столична РЗИ.