Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Честите валежи и високата атмосферна влажност през април поддържат подходящи условията за зарази по костилковите овощни видове (кайсия, праскова, череша, вишна, слива) с причинителя на ранното кафяво гниене (Monilia laxa). Патогенът поразява (опожарява) цветовете, прониква в плодните дръжки и клонки, които в последствие изсъхват. При овошките, засегнати от болестта ранно кафяво гниене, се препоръчва след цъфтежа третиране със системни фунгициди: Индар 5 ЕВ - 0,1%, Топсин М 70 ВДГ - 0,12%. Дифкор 250 ЕК- 0,02% (праскова, кайсия, слива), Пролектус 50 ВГ – 0,12%, Сигнум – 0, 03%.

Сериозни щети по костилковите овощни видове нанася и болестта сачмянка (гъбна и бактерийна). Един от най-честите причинители на сачмянка е гъбният патоген Stigmina carpophila. През пролетта по заразените листа се образуват кръгли червени дребни петънца, които впоследствие некротират и опадат. Срещу гъбната сачмянка се препоръчват 2-3 следцъфтежни пръскания през 7-10 дни. Могат да се изплзват фунгицидите: Индар 5 ЕВ - 0,1%, Дифкор 250 ЕК- 0,02%, Каптан 80 ВГ – 0,15% (валиден до 31.07.2021).

Следцъфтежно третиране се провежда при черешата и вишната срещу най-опасната гъбна болест – цилиндроспориоза, известна още като бяла ръжда. Патогенът (Blumeriella jaapii) напада главно листата и при силна зараза може да причини преждевременен листопад. Срещу цилиндроспориозата могат да се използват препаратите: Сигнум – 0,03% (в края на цъфтежа), Силит 544 СК – 0,125%, Скор 250ЕК - 0,03%, Флинт Макс 75 ВГ- 0,03, Делан 700ВДГ - 0,05%.

При прасковата срещу брашнестата мана (Sphaeroteca pannosa ) се извършват две третирания - през 10 -15 дни, с регистрираните фунгициди: Систан екозом ЕВ – 0,06%, Скор 250ЕК - 0,03%, Топаз 100ЕК - 0,03%, Сигнум – 0,045%.

При бадема срещу болестта струпясване (Fusicladium amygdale) се препоръчват 2 -3 следцъфтежни пръскания през 10-15 дни с някои от фунгицидите: Каптан 50 ВП – 0,2%, Мерпан 80 ВДГ – 0,15 % (валиден до 31.07.2021).

През април при костилковите овощни видове борбата срещу болестите може да се комбинира с тази срещу вредителите; плодови оси, прасковен клонков молец, листни въшки и др., като към фунгицидния разтвор се прибавя съвместим инсектицид (някои от посочените при семковите овощни видове).

През месеца при семковите овощни видове - във фаза цветен бутон, се провеждат пръскания срещу икономически най-важните болести; струпясване по ябълката (Venturia inaequealis) и крушата (Venturia pyrina), брашнеста мана по ябълката (Podosphaera leucotricha), загиване на завръзите при дюлята (Monilia cydoniae). При чувствителните на брашнеста мана сортове ябълки трябва да се използват фунгициди, ефикасни едновременно срещу двете болести - струпясване и брашнеста мана; Скор 250 ЕК – 0,02%, Флинт Макс 75 ВГ - 0,02%, Фонтелис СК – 0,075%, Сугоби – 0,02%и др. Посочените препарати са приложими и при крушата (срещу струпясване).

При дюлята срещу болестта загниване на завръзите са подходящи фунгицидите Топсин М 70 ВДГ - 0,1%, Делан 700 ВДГ – 0,05%.
Срещу вредителите по семковите овощни видове: листните въшки, плодови оси, листозавивачки и др., при плътност надвишаваща икономическия праг на вредност, се извършва пръскане с някои от следните инсектициди; Афърм опти – 0,2%, Волиам Тарго 063 СК – 0,075%, Моспилан 20 СГ – 0,025%, Децис 100 ЕК - 0,012%, Дека ЕК – 0,03%, Делегат 250 ВГ–0,03%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%(Сумицидин), Кораген 20 СК-0,16% и др.

При ягодата в началото на цъфтежа трябва да се извърши третиране срещу една от най-важните болести - сиво гниене (Botrytis cinerea). Ефикасни срещу сивото гниене по ягодата са фунгицидите Суич 62,5 ВГ – 0,06%, Пролектус 50ВГ- 0,12%, Сигнум – 0,075%.

През април при овощните култури се провежда интензивна растителна защита. За да се предотврати появата на резистентност към някои често използвани пестициди при овошките е задължително редуването на препарати с различни активни вещества.
 Използвани източници:
1. Справочник по растителна защита
2. Специална Фитопатология – Земиздат
3. Справка за препаратите - БАБХ 2021