До края на годината ще бъдат отворени приеми за 109 млн. лв. по мерките от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) в новия програмен период 2021-2027 г., съобщи зам.-министърът на земеделието Деян Стратев. 

Обявените приеми включват "Контрол и правоприлагане" с бюджет 23 733 549,18 лв, "Събиране и обработване на данни" за 11 866 774,59 лв. и "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" - 15 млн. лв., както и приключилият на 20 февруари прием за "Изграждане на капацитет и подготвителни действия за разработването и изпълнение на стратегии за ВОМР" с бюджет от 694 309 лв. Стратев допълни, че вчера е подписал заповедта за отваряне на приема по преработване на продукти от риболов и аквакултури със срок от 3 месеца за прием на документи.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) от бюджетът на ПМДРА в периода 2021-2027 г. се равнява на 237 335 488 лв, което е с 33 млн. повече от предходния. Комитетът по наблюдение е утвърдил 11 от общо 18 критерия. Четирите приоритета за 2021-2027 г. включват:

1. Риболов и контрол, с 75 925 008 лв. БФП;

2. Аквакултури и преработка, с 96 748 877 лв. БФП;

3. ВОМР (Водено от общностите местно развитие), с 47 467 098 лв. БФП;

4. Морско наблюдение, с 2 954 376 лв. БФП.

Техническата помощ се равнява на 14 240 127 лв. БФП.