Когато то води до изчезване на значителни екосистемни услуги, това може да въздейства върху икономиките и цели финансови системи

В опит да подчертаят значението на здравословното биоразнообразие за световните икономики и инвестиционни портфейли, икономисти от Университета във Вагенинген, Нидерландия поставят въпроса: Какво ще стане, ако насекомите и птиците вече не опрашват нашите култури? Какви биха били произтичащите от това загуби? И в какви мерки за намаляване на замърсяването би било най-рентабилно да се инвестира?

В доклада на учените от Вагенинген, изготвен за Allianz Group, се казва, че 55% от световната икономика зависи от добре функциониращото биоразнообразие. В доклада се подчертава зависимостта на много отрасли от екосистемните услуги. Опрашването, филтрирането на въздуха и производството на чиста питейна вода са все услуги, предоставяни от природата. Поддържането на стабилно биоразнообразие е от решаващо значение за устойчивостта на екосистемните услуги, а оттам и за нашите икономики и благосъстояние. По данни на Нидерландската централна банка приблизително 520 млрд. евро от нидерландските инвестиции зависят от поне една екосистемна услуга.

"Ако екосистемните услуги спрат да функционират, това може да доведе до значителни финансови загуби." Това казва Хаки Памук, старши изследовател във Wageningen Economic Research (WECR). Памук обяснява, че повечето инвеститори нямат достъп до необходимата информация, за да разгледат рисковете от загубата на биоразнообразие за своите портфейли или какви инвестиции биха могли да намалят загубата. За да проучат инструментите, необходими за такова изчисление, Памук и колегите му провеждат проучване на конкретен случай: какво би станало, ако нашите култури вече не могат да бъдат опрашвани от птици и насекоми? Какви биха били паричните загуби и, което е по-важно, в какви мерки за възстановяване на тази загуба би било по-рентабилно да се инвестира?

Рисковете, свързани със загубата

Рисковете на финансовите институции, свързани със загубата на биоразнообразие, обикновено се разделят на три категории: материални, преходни и системни. Материалните рискове са свързани с преки разходи, като например провалена реколта. Преходните рискове произтичат от реакциите на обществото, тъй като клиентите могат все повече да предпочитат продукти, които са положителни за биоразнообразието, което води до загуби за по-малко прогресивните продукти, или правителствата налагат скъпоструващи разпоредби за определени дейности. Системните рискове, може би най-критичните и най-трудните за изчисляване, възникват, когато цели екосистеми се разрушат поради загуба на биоразнообразие, което води до изчезване на значителни екосистемни услуги. "Това може да окаже въздействие върху икономиките и цели финансови системи."

"Ако искаме инвеститорите да се отнасят сериозно към тези рискове, поставянето на ценови етикет върху тях може да помогне", казва Памук. Въпреки това той признава, че засега финансовата оценка на загубата на биоразнообразие е сравнително слабо развита. "Знаем много повече например за оценката на финансовото въздействие на изменението на климата, за това в какви технологии бихме могли да инвестираме и какви са техните разходи и ползи." Изчисляването на цената на загубата на биологично разнообразие изисква сътрудничество между различни научни области, за да се моделира въздействието върху екосистемите, да се преведе това в ефекта му върху индустриите и икономиките и да се създаде цялостен модел. "Искахме да направим тези изчисления на ниво държава и сектор, за да дадем на инвеститорите точна представа къде и кога рискуват."

Цената на загубата на опрашители

Със своя казус Памук и колегите му направиха стъпка към изчисляването на разходите за загуба на биоразнообразие. Използвайки коефициентите на зависимост на културите от опрашването, те оценяват въздействието на загубата на опрашване върху селскостопанската продукция на няколко държави. В макроикономическия модел на учените намаленото селскостопанско производство оказва влияние и върху други сектори и националните икономики. Като цяло загубата на опрашване в земеделските стопанства би довела до годишни загуби от 1,8 и 1,4 млрд. евро в селскостопанските сектори на Германия и Нидерландия, съответно - намаления от около 3 и 4 %. Въздействието върху техния брутен вътрешен продукт би било още по-значително.

Изследователите оценяват също така икономическата ефективност на инвестициите в мерки за управление на стопанствата с цел противодействие на загубата на опрашители, като например по-широко сеитбообращение или използване на зелен тор. Те направиха този анализ за Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство. "Установихме, че само в Нидерландия и Италия някои от тези мерки са икономически жизнеспособни." Това обаче е сложен въпрос. Проучването има ограничения, тъй като измерването на биоразнообразието е сложно и зависи от контекста. Проучването разглежда предимно съществените рискове и не се задълбочава в преходните или системните рискове. "Не можахме да проучим ефекта от загубата на опрашители върху други екосистеми или дългосрочните ползи от инвестиции, които са положителни за биоразнообразието."

Оценки на секторно ниво

Въпреки че резултатът може да изглежда разочароващ, Памук пояснява, че целта на проучването е била да покаже, че са възможни оценки на ниво държава и сектор - необходима първа стъпка към илюстриране на финансовите ползи от инвестициите в биоразнообразие. Изследователите заключават, че бъдещите проучвания трябва да разработят по-реалистични сценарии около загубата на популации от опрашители, да проучат как намаляването на броя на опрашителите влияе върху други екосистеми, да изследват въздействието на икономическата експанзия върху биоразнообразието и екосистемните услуги. Също така някои мерки за намаляване на вредните въздействия могат да служат на повече от една екосистемна услуга, което ги прави по-рентабилни.

Това първоначално проучване на случай служи като отправна точка. В рамките на четиригодишен последващ проект Памук и колегите му ще проучат по-голям брой екосистемни услуги и мерки за намаляване на вредните въздействия, като по този начин ще предоставят по-обширна оценка на цената на загубата на биоразнообразие и на мерките за намаляване на вредните въздействия. "Имаме амбицията да изследваме и взаимозависимостите между екосистемните услуги, но това е огромно предизвикателство - така че няма гаранции." Този нов проект е публично-частно сътрудничество с консултантската фирма Deloitte и пет други организации от финансовия сектор.

"Казусът беше начало на дискусия", казва Памук. "Това последващо действие може да окаже истинско въздействие."