Разполагаме с 33 млн. лв. повече  в новата програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Деян Стратев по време на финалната годишна среща на Националната рибарска мрежа (НРМ), която се провежда днес и утре в с. Старозагорски бани.

На нея присъстваха Ивайло Симеонов - директор на дирекция Обща политика в областта на рибарството, Николай Георгиев - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Стоян Котов - директор на дирекция морско дело и рибарство и зам.-министърът Деян Стратев. 

Темата е "Резултати и заключения от прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и функциониране на сътрудничество на НРМ. Научени уроци и заключителни препоръки", която се провежда в хотел "Калиста".

Преди да бъдат представени резултатите от предходния период, Стратев даде повече информация относно новостите в залегналата програма 2021-2027 г. 

Общият бюджет на програмата е в размер на 237 млн. лв., от които 70% се предоставят от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и 30% съфинансиране от държавния бюджет, което е с 33 млн. повече от предходния програмен период. 

Зам.-министърът не пропусна да благодари на всички замесени и специално на екипа му, който е свършил много работа през последните месеца.

През новия програмен период приоритетите ще бъдат 4, а общият бюджет е малко над 230 млн. лв., стана ясно от думите му. 

Приоритет 1 е свързан с насърчаването на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси. Бюджет е над 70 млн. лв. 

По Приоритет 2 ще се насърчават устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури. Бюджет е 96 млн. лв. 

С Приоритет 3 ще се създадат предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулирането на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство. Бюджет по този приоритет ще бъде 47 млн. лв. 

Благодарение на Приоритет 4 ще се укрепи международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Бюджетът ще бъде близо 3 млн. лв. 

"Техническа помощ", като последен Приоритет, е с бюджет над 14 млн. лв. 

Във втория ден от финалната среща е включено посещение на успешно реализирани проекти по ПМДР на бенефициенти от района на област Стара Загора.

Очаквайте подробности!