На първото си редовно заседание новото правителство одобри позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 11-13 юни 2023 г. в Стокхолм, Швеция.

В рамките на неформалното заседание се очаква европейските земеделски министри да проведат дискусия на тема „Приносът на селското и горско стопанство на ЕС към продоволствената, енергийна сигурност и сигурност по отношение осигуряването на фуражи и растителни фибри — дългосрочни стъпки към ресурсно ефективна процъфтяваща биоикономика в устойчив свят с нулево нетно потребление“. В позицията на страната се посочва, че едно от основните предизвикателства пред селско стопанство е навлизането на по-екологосъобразни практики, които не следва да засегнат продоволствената сигурност. Въвеждането на все по-високи изисквания към първичното производство с оглед намаляване въздействието върху околната среда и климата трябва да гарантира и справедлива икономическа възвращаемост за производителите. Преди насърчаването на новите екологични бизнес модели и преминаването към кръгова био-базирана икономика и устойчиво производство, следва да бъдат решени основни икономически предизвикателства. Поради това е необходима подкрепа на фермите за адаптиране към по-екологосъобразни практики в условията на поредица от непредвидените сътресение на пазара, които са вследствие на здравната криза, екстремните метеорологични явления и затруднения, свързани с войната в Украйна.

По отношение на сектора на горското стопанство, предприетите на ниво ЕС инициативи за стимулиране заплащането на екосистемните услуги от горите, сертифициране на поглъщанията на въглерод, стимулиране на по-широка употреба на дървесина и нейното рециклиране не могат да компенсират натоварването върху сектора, наложено в рамките на пакет „Подготвени за цел 55“. От друга страна, законодателните инициативи в рамките на пакета ще доведат до повишено търсене на дървесина и горска биомаса, като заместители на замърсяващи и нерециклируеми продукти и алтернативна на изкопаеми горива. В българската позиция се посочва още, че инструментите и мерките за осъществяване на зеления преход следва да бъдат насочени към постигане на по-интелигентно, по-прецизно и по-устойчиво земеделие, което се основава по-силно на знанията и цифровите технологии. Важен принос за засилване на интереса на земеделските производители към научните достижения и иновациите имат финансовите стимули за инвестиции в иновационни практики и технологии.

В позицията на България по отношение на процеса на идентифициране на ефективни мерки и инструменти за осъществяване на зеления преход се посочва, че е необходимо да бъдат взети под внимание националните и регионалните специфики, почвено-климатичните условия, както и структурата на земеделието и горското стопанство в отделните държави членки. Страната счита, че на национално ниво в земеделието подходящи инструменти са увеличаването на дела на интегрираното производство, увеличаване на дела на площите под биологично производство и преход към него. Предвиждат се мерки за въвеждане заплащането на екосистеми услуги от горите, което да помогне за диверсификацията на приходите от горското стопанство.