Сезон 2022/23 е към своя край и оценките на ФАО за глобалното производство на зърнени култури през 2022 г. показват спад от 1,0 процента на годишна база, най-вече произтичащ от намаленото производство на царевица, последван от по-малък спад в това на ориз и сорго.

Основно водено от по-ограничената наличност и по-високите цени,

потреблението

на зърнени култури също се намалява през 2022/23 г. с 0,9 %, до голяма степен, поради по-ниското използване на груби зърна и ориз във фуражите, както и спад в другите употреби на всички основни зърнени култури, докато консумацията на храни продължава да расте.

При очакваното световно производство на зърнени култури, надвишаващо използването,

запасите 

в края на сезона през 2023 г. се очаква да нараснат незначително (0,2 процента) над първоначалните си нива, като увеличенията на запасите от пшеница и ечемик надвишават намаляването на запасите от царевица, ориз и сорго.
Гледайки напред към

ранните перспетиви за сезон 2023/24

ще има 1,0-процентно увеличение на глобалното производство на зърнени култури през 2023 г., за да достигне 2 813 млн тона (включително ориз в бланширан еквивалент).

Сред основните зърнени култури по-голямата част от увеличението се дължи на предвиденото увеличение на производството на царевица, като такова се очаква и за ориза и соргото. Частично компенсирайки тези увеличения, се предвижда производството на пшеница и ечемик да падне под нивата си от 2022 г.

Първата прогноза на FAO определя

световното ползване на зърнени култури

през 2023/24 г. на около 2 803 млн тона, което е с 0,9 % повече от очакваното ниво за 2022/23 г., почти изцяло произтичащо от прогнозирания ръст в използването на груби зърна.

По-голямото използване на фуражи, предимно на царевица, е доминиращият двигател зад очакваното увеличение, последвано от нарастване на консумацията на храни, особено на пшеница и ориз. Предвижда се промишленото потребление да нарасне незначително, като се очаква разширено използване на царевица, ориз и ечемик.

Въз основа на първоначалните прогнози на ФАО за глобалното производство на зърнени култури през 2023 г. и използването им през 2023/24 г.

глобалните запаси

от зърнени култури могат да се повишат с 1,7 процента над началните нива, достигайки рекордните 873 млн тона. Сред основните зърнени култури се очаква най-голямо увеличение на запасите от царевица, следвана от ориз и ечемик. За разлика от това запасите от пшеница и сорго вероятно ще паднат под началните си нива. С настоящите прогнози за използване и запаси съотношението на световните запаси от зърнени култури към потреблението ще намалее частично, от 30,6 % през 2022/23 г. на 30,4 % през 2023/24 г.
Фиксирана на 472 милиона тона,

световната търговия

със зърнени култури се прогнозира да остане близо до нивото от 2022/23 г. Предвижда се очакван спад в глобалната търговия с пшеница да компенсира прогнозираните увеличения на тази с груби зърна и ориз.

През май 2023 г. индексът на цените на зърнените храни на ФАО беше средно 129,7 пункта, което е спад от 43,9 пункта (25,3 процента) спрямо рекордната стойност от миналата година, отразявайки резкия спад в световните цени на пшеницата и грубите зърна, докато цените на ориза се повишиха над стойностите си от предходната година . Въпреки че индексът на цените на зърнените храни на ФАО падна под рекордното си ниво от май 2022 г., през май 2023 г. той все още беше с 8,8 пункта (7,1 процента) над последната си петгодишна средна стойност за същия месец.