Какви са новите правила, при които собствениците могат да ги продадат?

От 1 юни започна нова кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. С нея се цели да бъдат присъединени към държавните гори малки горски имоти, чиито собственици нямат възможност да се грижат за тях, за да се осигури целогодишно поддържане на здравословното състояние на горите и опазването им от посегателства, пожари и други неблагоприятни въздействия. Кампанията ще бъде до 15 септември. Дотогава собственици или упълномощени от собствениците лица могат да подават заявления както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или по куриер. За повече подробности потърсихме експертите от Министерството на земеделието.

Какво е новото в правилата тази година?

1. Отпада изискването ценовите предложения да се подават в запечатан непрозрачен плик.

2. Въвежда се задължение за деклариране от собствениците на поземлените имоти, които се предлагат за закупуване, че няма да извършват ползване на дървесина от насажденията в тях в периода от подаване на заявлението до сключване на сделка за покупко-продажба или до отпадане на имотите от класиране при първия, втория или третия етап на процедурата.

В тази връзка се дава и възможност на държавното предприятие да откаже да закупи даден имот, ако се установи, че в периода след извършването на огледите от независими оценители и теренните проверки от представители на предприятието или на съответното териториално поделение, има издадено позволително за сеч за имота и в него е извършено ползване на дървесина.

3. До класиране се допускат повече от един поземлен имот, чиято сумарна площ надвишава 30 дка, предложени за продажба от един и същ собственик или едни и същи съсобственици, при условие, че са изпълнени всички необходими изисквания на правилата и че имотите са оценени с еднакъв брой точки.

4. Допуска се като критерий по отношение на поземлените имоти наличието на обща граница с линейна недървопроизводителна площ (горски автомобилен път или просека), непосредствено отделяща имота от горски територии - държавна собственост.

5. Въвежда се задължение при отказ от продажба на заявени от собствениците имоти да уведомят писмено съответното държавно предприятие не по-късно от 14 дни от датата на получаване на поканата за сключване на сделка за покупко-продажба.

Направените промени са с цел облекчаване на процедурата, намаляване на финансовата и административната тежест за гражданите и разширяване на възможностите за закупуване на по-голям брой имоти в рамките на определените за тази цел средства от държавните предприятия.

Предимство при закупуването имат горските имоти с малка площ (до 30 дка на отделен имот)

които са най-уязвими при липсата на възможности или интерес за тяхното стопанисване от страна на собствениците им, както и имоти, попадащи в горски територии със защитни или специални функции. С присъединяването на такива имоти към държавните гори се цели да се постигне по-ефективното им стопанисване и опазване. В случая, закупуването на горски територии не е свързано задължително с бъдещи финансови ползи за държавните горски предприятия, още повече, че направените от тях инвестиции касаят природни ресурси с дълъг срок на възвръщаемост на капиталовложението.

Какво трябва да знаят собствениците

за конкурсния принцип?

Финансовият ресурс, с който разполагат предприятията, е ограничен – общо близо 2 млн. лв., което налага закупуването на горски територии да се извършва на конкурсен принцип, като с правилата се уреждат условията и редът, по които се осъществява конкурсната процедура. Тя е подробно разписана в правилата, с които собствениците е добре да се запознаят обстойно. Те са публикувани на електроните страници на Министерството на земеделието и на 6-те предприятия. На интернет страниците на 6-те държавни предприятия и техните териториални поделения (държавните горски и държавните ловни стопанства) са публикувани телефони на отговорните служители, които ще консултират собствениците за попълването и подаването на необходимите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата.

Държавните предприятия 

изкупуват единствено цели имоти,

а не идеални части от тях

като в случаите когато имотите са съсобствени се изисква съгласието на всички собственици.

Държавните горски предприятия не закупуват поземлени имоти в горски територии, които са:

0 били предмет на договор за замяна между държавата и физически и юридически лица;
придобити в резултат на покупко-продажба или замяна през последните 3 години, считано към датата на стартиране на приема на документи;

0 земеделски територии, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Всеки частен собственик на гора, който желае да я предложи за изкупуване от съответното предприятие, може да подаде заявление по образец, придружено с изискуемите по правилата документи, в определения срок за прием на заявления, който не е по-кратък от два месеца от началната дата на обявяване на процедурата. В случая периодът на прием е от 01.06.2022 г. до 15.09.2022 г., т.е. три месеца и половина.

Оценяването и класирането на предложените за закупуване поземлени имоти става на три етапа и се извършва от комисия, назначена от директора на съответното държавно предприятие.

Етап 1: разглеждат се постъпилите заявления, оценяват се и класират имотите в зависимост от определените три критерия - да граничат с горска територия – държавна собственост, да имат защитни и специални функции и каква е площта им. Списъците на допуснатите и класирани имоти, и на недопуснатите имоти, се обявяват на официалните страници на държавните предприятия.

Етап 2: класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва по критерия икономически най-изгодно ценово предложение, като се сравни цената за 1 декар, определена според оценката на правоспособен оценител, спрямо предложената от собственика цена. На първо място се класира предложението за продажба, при което разликата между цената на декар от оценката на независимия оценител и посочената от собственика е най-голямо положително число.

На електронните страници на предприятията се оповестява и информация по общини за единичните цени на 1 декар, на които са сключени договори за закупуване на горските имоти. Тези цени могат да се използват като ориентир от собствениците, но следва да се има предвид, че всеки отделен имот има своите специфични характеристики.

За класираните имоти, които са получили най-голям брой точки след първия етап, сумата от предложените цени (ако са в рамките на предвидените от държавните предприятия средства), се възлага извършването на оценки по реда на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии на правоспособни оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители. Оценките се извършват след задължителен оглед на поземления имот и това изискване се посочва в договора за възлагане на оценката.

Преди приемане на оценките представители на ДП или на съответното държавно горско/ловно стопанство извършват теренна проверка на имотите, класирани на първия етап от процедурата.

Заявителите на поземлените имоти, класирани след втория етап на процедурата, се поканват писмено за сключване на сделки за покупко-продажба.

Към третия етап на процедурата се пристъпва, когато сумарната стойност на имотите, за които са изпратени покани за сключване на сделки, е под определените във финансовия план на държавното предприятие за съответната година средства за закупуване на горски територии, или когато в отговор на изпратените покани на втория етап са получени откази за сключване на сделки.