Индикативната годишна работна програма на Програмата за развидите на селските райони вече е представена от Министерството на земеделието. 

Тя предвижда отварянето на 7 подмерки през 2022 г. , а именно: 

1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ през април;

6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" през октомври;

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ през септември;

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ през юли;

16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ през април;

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ през февруари;

и текущата подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Вижте таблицата  ЛИНК_10695774