Това ще даде възможност да бъдат финансирани проекти с оценка между 66 и 69 точки

Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ “ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се увеличава с 20 788 198,20 лв. Това става ясно от заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев, който е и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.

Целта на допълнителното финансиране е да бъдат подпомогнати и съответно реализирани повече проекти по подмярката, като се осигури възможност за разглеждане на проектни предложения, които са получили от Държавен фонд „Земеделие“ предварителна оценка между 66 и 69 точки по утвърдените критерии за оценка.

С увеличението ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия, с цел производство на нови и качествени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и др.