Предварителният доклад на Европейската комисия за директивите за дивите птици и местообитанията ги оценява изключително високо.

Докладът казва, че екосистемните ползи от Натура 2000 могат да се оценят на колосалната сума от 200-300 млрд евро годишно.

Това съобщиха от инициативата "Зелени закони", която инициира заедно с коалиция "За да остане природа в България" кампания за набиране на широка обществена подкрепа за запазване на директивите в сегашния им вид.

Докладът бе публикуван седмица преди конференцията за двете директиви в Брюксел, която се провежда днес, 20 ноември.

Кои са основните моменти от доклада?

Благодарение на двете директиви е постигнат значителен напредък в създаването на наземната част от мрежата Натура 2000, нейната законова защита и устойчивото ползване на дивата природа. Правилното им прилагане намалява пресата върху природата, забавя нейното унищожаване и с времето води до възстановяване на видове и местообитания.

Преките разходи за управление на Натура 2000 в ЕС са оценени на около 5,8 милиарда евро годишно. Към тях могат да се добавят допълнително някои ограничения на определени бизнес инициативи, но пък в същото време трябва да се прибавят и още приходи в размер на 50-85 милиарда евро на година, които се генерират от туризъм и заетост благодарение на Натура 2000. Така че ползите, осигурени от двете директиви, многократно надхвърлят разходите за тяхното прилагане.